logo

Ako funguje stránka Platy.sk?

Metodika prieskumu platov Platy.sk.

Platy.sk je internetová stránka, na ktorej je možné získať porovnanie platu pre vyše 700 pracovných pozícií. Zoznam pozícií odzrkadľuje trh práce v Slovenskej republike a je neustále aktualizovaný.

Tento prieskum platov vznikol v roku 2007 pod názvom Merces.sk. Autorom metodiky získavania, zhromažďovania a spracovávania údajov v prieskume a ich vyhodnocovania je spoločnosť Alma Career Slovakia s. r. o. Rovnaká metodika zberu cez platové portály prebieha aj v Českej republike (Platy.cz) a v Maďarsku (Fizetesek.hu), ako aj v ďalších 21 krajinách a na medzinárodnom portáli Paylab.com.

Cieľovou skupinou portálu sú ľudia na trhu práce, ktorí si chcú porovnať plat a spoločnosti, ktoré dbajú o spravodlivé nastavenie platov svojich zamestnancov.

Vstupné dáta

Ľudia na trhu práce majú možnosť získať porovnanie svojho platu s inými zamestnancami na rovnakej pozícii a v rovnakom regióne. Každý, kto v dotazníku uvedie, že na zvolenej pozícii aspoň chvíľu pracuje, sa stáva respondentom a zdarma získava porovnanie platu s priemerom referenčnej vzorky. Tá je tvorená ostatnými respondentmi podľa vyplnenej pozície a regiónu. Ak respondent uvedie, že na vybranej pozícii nepracuje, tak nie je respondentom.

Do zadaných informácií sa žiadnym spôsobom nezasahuje. Všetky dáta v prieskume platov sú anonymné. Zber a spracovanie údajov plne rešpektuje smernicu GDPR o spracovaní osobných údajov.

Slovenský prieskum platov zhromažďuje údaje v hrubom. Prieskum teda neobsahuje odmeny pre živnostníkov alebo iné formy pracovného úväzku.

Výstupné dáta

Pred samotnými výpočtami sa vzorka údajov "očisťuje". Ako prvé sa odfiltrujú na prvý pohľad extrémne hodnoty ako napríklad plat 100 Eur/mesiac alebo 10 mil. Eur/mesiac. Druhým krokom čistenia databázy je detekcia duplicitných dotazníkov a extrémov. Extrémy sa určujú špecificky pre konkrétne pozície s prihliadnutím na región (región hlavného mesta, mimo regiónu hlavného mesta). Metodika detekcie extrémnych údajov (orezávanie údajov) je založená na robustných odhadoch parametrov teoretického rozdelenia platov na pozícii podľa regiónu.

Platové údaje z dotazníkov, ktoré prešli očistením, vstupujú do datasetu pre regresný model.

Regresný model

Prieskum platov vypočítava celkové a základné platy s pomocou kvantilovej regresie. Tá zohľadňuje súvislosti medzi pozíciami, regiónmi, veľkosťami firiem, vzdelaním, praxou a vekom. Tento osvedčený spôsob umožňuje odhadnúť výšku platu aj pri nízkom počte respondentov v želanej vzorke.

Regresný model vypočítava platové hodnoty na úrovni pozície, ak je pre ňu aspoň 50 respondentov v datasete. Štandardne sa zisťuje počet respondentov na pozícii za posledných 12 mesiacov, no ak je nižší, berú sa do úvahy aj dáta za posledných 24, respektíve 36 mesiacov po zohľadnení vývoja miezd v čase.

Výstupy regresného modelu poskytujú údaje podľa týchto kategórií:

Platy.sk - Metodika - kategórie

Estimation model

Paylab vyvinul špeciálny spôsob odhadovania platov tam, kde nie je možné aplikovať regresný model. Ak teda nie je dostatok údajov pre regresný model, platové údaje sú odhadované estimation modelom. Tento model kvalifikovane odhaduje mzdové rozpätie na pozícii, pričom reálne údaje zozbierané od respondentov tieto odhady ešte spresňujú. Estimation model má svoje obmedzenia, kedy nie je možné zobraziť údaje podľa regiónov a rovnako nie je možné vypočítať základnú mzdu na pozícii. Podobne ako pri regresnom modeli, finančné a nefinančné benefity sa počítajú klasickou štatistikou zo zozbieraných údajov.

V akých prípadoch nie je možné zobraziť výsledky

Napriek aplikovaniu regresného a estimation modelu, môže sa stať, že nie je možné zobraziť informáciu o plate na danej pozícii. Stáva sa to predovšetkým pri nových pozíciách. 

Pri porovnaní platu v takých prípadoch ponúkame používateľovi dokument, v ktorom mu dáme rady a tipy, ako vyjednávať o plate. Používateľ má možnosť požiadať o automatické zaslanie porovnania platu, keď už bude možné plat odhadnúť. Stačí len uviesť jeho emailovú adresu, kam mu linku na porovnanie platu pošleme. 

Výstupy pre ľudí

Základnou informáciou z portálu Platy.sk je rozpätie mzdy v krajine na pozícii. Po vyplnení dotazníka pre porovnanie platu sa používateľ dostane k bezplatnému porovnaniu celkového hrubého platu - či už očakávanému, alebo tomu skutočnému. Výstupy sa zobrazujú priamo na internetovej stránke. V tomto prípade porovnanie reflektuje zadanú pozíciu a región. 

Výstup obsahuje aj prehľad platov podľa praxe a vzdelania, zobrazuje relatívne poskytovanie nefinančných benefitov na danej pozícii s prihliadnutím na región. Informácia o nefinančných benefitoch sa zobrazí pri aspoň 15 respondentoch za posledných 12 mesiacov vo vybranej vzorke.

Súčasťou výstupu pre ľudí sú aj rady a tipy, ako vyjednávať o plate, príprava na SWOT analýzu zamestnanca a pod. Tento výstup je vhodný pre tých, ktorí sa pripravujú na pracovný pohovor, respektíve na stretnutie s manažérom, na ktorom by chceli riešiť zvýšenie platu. 

Výstupy pre spoločnosti

Výstupy pre firemných klientov ponúka Platový nástroj. Je možné si zakúpiť Platový report pre 1 pozíciu, alebo prístup k 20 (Platový nástroj 20) resp. všetkým pozíciám (Platový nástroj Unlimited) dostupným v Platovom nástroji.

Výstup zohľadňuje okrem pozície a regiónu aj požiadavky na prax a veľkosť firmy, vzdelanie a sumarizuje základný prehľad o odmeňovaní na zvolenej pozícii. Zobrazuje základný aj celkový plat a okrem priemernej hodnoty je možné vidieť distribúciu platu vyjadrením základných percentilov:

  • 1. decil - 10% zamestnancov zarába menej ako uvedená hodnota
  • 1. kvartil - 25% zamestnancov zarába menej ako uvedená hodnota
  • medián - polovica zamestnancov zarába menej/viac ako uvedená hodnota
  • 3. kvartil - 25% zamestnancov zarába viac ako uvedená hodnota
  • 9. decil - 10% zamestnancov zarába viac ako uvedená hodnota

Platy.sk - Rozloženie v mzdových pásmach

V grafe je vidno, aké je rozloženie zamestnancov v mzdových pásmach na danú pozíciu, z čoho sa dá odvodiť aktuálna situácia na trhu práce.

Platový report Pro obsahuje aj základné percentily celkového platu podľa jednotlivých ukazovateľov:

  • podľa praxe,
  • podľa vzdelania,
  • podľa regiónov
  • podľa veľkosti firmy
  • podľa veku

a to vždy s prihliadnutím na ostatné zadané kritéria.

Všetky vyššie spomínané údaje v reporte vychádzajú z regresného resp. estimation modelu. Ďalším výstupom v Platovom nástroji je prehľad nefinančných benefitov, ktorý je možné zobraziť, ak je vo vzorke pre danú pozíciu aspoň 15 respondentov.

Pri finančných benefitoch sa vyhodnocuje, aký podiel respondentov dostáva danú zložku mzdy: variabilná zložka mzdy a 13. plat, resp. ročné odmeny a aká je mediánová výška týchto zložiek platu. Tieto hodnoty je možné zobraziť, ak je vo vzorke zohľadňujúcej vybranú pozíciu, región, prax, vzdelanie a veľkosť firmy aspoň 10 respondentov.

Ako si objednať Platový report alebo Platový nástroj

Platový report pre 1 pozíciu je možné zakúpiť on-line pri platbe kartou cez Stripe alebo na faktúru. Pri online platbe sa výstup zobrazí ihneď na stránke v novovytvorenom konte používateľa (ak klient konto na Platy.sk už má, report sa objednáva priamo z neho), zároveň sa odošle potvrdzujúci email o platbe, v ktorom je aj PDF so zakúpeným reportom a o vytvorení konta.  Ak klient uvedie, že daný report chce zakúpiť na faktúru, najprv sa sprocesuje úhrada a k reportu sa klient dostane vo svojom konte po pripísaní úhrady, pričom celý proces môže trvať do dvoch pracovných dní.

Ako už bolo spomínané, objednaním Platového reportu sa klientovi automaticky vytvára konto v Platovom nástroji. Prístupové údaje sú zaslané emailom. Cez Platový nástroj má klient prístup ku všetkým zakúpeným Platovým reportom.

Platový nástroj pre 20 pozícií resp. všetky pozície je možné objednať si online, alebo prostredníctvom e-mailu [email protected]

Z Platového nástroja je možné zakúpiť aj Platový report pre krajinu, ktoré nie je predplatená ako celok. Rovnako je možné zakúpiť si prístup k platovým dátam pre viacero krajín.

Platové analýzy na mieru spoločnosti

Prieskum platov Platy.sk umožňuje exportovať dáta na základne rôznych kritérií, čo je často využívané pre potreby médií. Zozbierané dáta a flexibilita systému dáva možnosť poskytnúť spoločnostiam rôzne aj neštandardné analýzy na mieru spoločnosti. Pre získanie informácii o takýchto analýzach kontaktujte [email protected]

Vysoká návštevnosť stránky Platy.sk a naša metodika zberu dát sa využíva aj analýzu  prieskumu trhu pre rôzne témy s možnosťou cielenia na špecifické cieľové skupiny. Zadávatelia majú možnosť pozrieť sa na svoje podnikanie očami iných ľudí a získať tak za krátky čas cenné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre strategické rozhodnutia. Pre viac informácií navštívte Paylab Data Research.


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat