Zásady spracúvania osobných údajov - Platy.sk
logo

Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady  spracúvania osobných údajov - Profesia spol. s r.o. www.platy.sk

Ochrana osobných údajov

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Definícia pojmov
 3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov
 4. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na Internetovej stránke
 5. Práva dotknutých osôb


1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. je organizáciou s  tradíciou v oblasti poskytovania služieb subjektom pôsobiacim na trhu práce. Strategickým záujmom spoločnosti Profesia, spol. s r.o. je zabezpečenie finančnej a ekonomickej stability, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, rozvoj korektných vzťahov s partnerskými organizáciami a rozvoj  dobrého mena spoločnosti.

Presadenie týchto záujmov je závislé od neustáleho zvyšovania úrovne riadenia, kvality a efektívnosti poskytovaných služieb, kde uplatňujeme najnovšie postupy podporované informačnými technológiami. Uvedomujeme si, že neoddeliteľnou súčasťou ich používania je atribút bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Bezpečnostnou politikou spoločnosti Profesia, spol. s r.o. boli stanovené  nevyhnutné a ekonomicky odpovedajúce opatrenia na ochranu  aktív informačného systému, ochranu osôb a majetku a zavedenie bezpečnostných mechanizmov do systému prevádzkovaných technológií.

Manažment spoločnosti Profesia, spol. s r.o. je zodpovedný za správny odhad rizika a jeho e­fek­tívne riadenie vzhľadom na ochranu aktív dôležitých pre zabezpečenie funkčnosti organizácie. Prvoradým cieľom riadenia takýchto rizík je prevencia, zvládnutie a zotavenie sa z bezpečnostných incidentov.

V spolupráci s odborníkmi sme na ochranu dôležitých aktív spadajúcich do vnútornej bezpečnosti aplikovali bezpečnostné opatrenia, ktoré prispôsobujeme  najnovším poznatkom a potrebám organizácie. Pri ich návrhu sme použili také technické a organizačné opatrenia, ktorých cieľom je:


 • zabezpečiť dostupnosť, integritu  a  spoľahlivosť systémov riadenia  najmodernejšími informačnými technológiami,
 • chrániť citlivé obchodné a osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou a zničením  a zachovať dôvernosť spracovaných údajov,
 • identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.


Profesia, spol. s r.o. preto prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov ( vrátene posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov - DPIA dokumentácie) a zároveň disponuje vypracovaným bezpečnostným projektom, ktorý je pravidelne aktualizovaný a  vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačné systémy našej spoločnosti.

Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov.

Profesia, spol. s r.o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.platy.sk (ďalej len „Internetová stránka). Profesia, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu, pričom o zmenách bezodkladne informuje svojich obchodných partnerov formou zverejnenia zmien na Internetových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami  Profesia, spol. s r. o. a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:


 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie"),
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon"),
 • Zákon č. 452/2021  Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,


Zásady spracovania osobných údajov sú stále dostupné na internetovej stránke www.platy.sk.

2. Definícia pojmov

Osobný údaj/osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Dotknutá osoba je osoba, ktorej sa osobný údaj týka.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Internetovej stránke; klientom je aj fyzická osoba, ktorá uchádza o zamestnanie.

Aké osobné údaje od vás žiadame a prečo ich spracúvame?

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a kvalitného poskytnutia služby potrebujeme poznať e-mailovú adresu Dotknutej osoby, nakoľko sa naše služby poskytujú prostredníctvom elektronickej komunikácie.

3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov

Osobné údaje musia byť:

 • spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť"),
 • získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi („obmedzenie účelu"),
 • primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov"),
 • správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť"),
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú („minimalizácia uchovávania"),
 • spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť").

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými zásadami a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť").

Spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, k keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Prevádzkovateľ je ďalej povinný najmä:

 • pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,
 • zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
 • zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
 • zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
 • zlikvidovať v prípade anonymizovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.

4. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na Internetovej stránke

Poskytovanie platovej analýzy

Návštevníci Internetovej stránky majú jednoduchú možnosť si objednať platovú analýzu s prihliadnutím na uvedenú pracovnú pozíciu a zadaný región  vyplnením krátkeho on-line formulára .

Aké osobné údaje od vás žiadame a prečo ich spracúvame?

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a kvalitného poskytnutia služby potrebujeme poznať e-mailovú adresu, adresu a meno Dotknutej osoby, nakoľko sa naše služby poskytujú prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Osobné údaje zozbierané na účely plnenia zmluvy sú uchovávané do uplynutia zákonných lehôt (napr. podľa daňových predpisov).

Ak ste ako spôsob platby vybrali platobnú kartu alebo online platobnú bránu po dokončení objednávky Vás presmerujeme na príslušného poskytovateľa platobných služieb. Po zadaní prístupových údajov môžete vykonať platbu prostredníctvom tohto poskytovateľa služieb. Aby sme mohli platbu spracovať, odovzdávame informácie o výške platby vybranému poskytovateľovi platobných služieb. Ďalšie informácie o spracovaní údajov, ktoré vykonávajú poskytovatelia platobných služieb, možno nájsť v informačných textoch.

Kvartálne zasielanie aktuálneho porovnania platu

Návštevník Internetovej stránky pri vyplnení on-line formulára môžu zadať aj svoju e-mailovú adresu. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Nariadenia a Zákona e-mailová adresa (ďalšie informácie uvedené v dotazníku) môže byť osobným údajom je nevyhnutné, aby Dotknutá osoba pred odoslaním svojej žiadosti poskytla súhlas (podľa čl. 6 Nariadenia) so spracúvaním osobných údajov.

E-mailová adresa dotknutej osoby slúži na kvartálne doručovanie platových analýz pripravených prevádzkovateľom.  Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho udelenia a údaje v rozsahu e-mailovej adresy budú vymazané. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite na e-mailovú adresu [email protected] alebo na adresu sídla našej spoločnosti: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, Bratislava 811 09.

Dlhodobé sledovanie vývoja platu respondenta

Návštevník Internetovej stránky pri vyplnení on-line formulára môžu zadať aj svoju e-mailovú adresu a svoj plat. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Nariadenia a Zákona e-mailová adresa (ďalšie informácie uvedené v dotazníku) môže byť osobným údajom je nevyhnutné, aby Dotknutá osoba pred odoslaním svojej žiadosti poskytla súhlas (podľa čl. 6 Nariadenia) so spracúvaním osobných údajov.

E-mailová adresa dotknutej osoby slúži na dlhodobé porovnanie platu respondenta.  Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite na e-mailovú adresu [email protected] alebo na adresu sídla našej spoločnosti: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, Bratislava 811 09.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Rodiny alebo Pomocníka počas používania webovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Rodiny alebo Pomocníka aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na webovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

5. Práva dotknutých osôb

Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účely spracúvania;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba je oprávnená požiadať spoločnosť Profesia, spol. s r.o. o výmaz svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté Spoločnosti Profesia, spol. s r.o. sú odvolateľné. Vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: [email protected]         

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán.

V prípade otázok prosím kontaktovať zodpovednú  osobu za spracúvanie osobných údajov: Mgr. Csaba Zachar, právne oddelenie Profesia, spol. s.r.o., e-mail: [email protected].

      

V Bratislave, dňa  1.3.2022               Mgr. Ivana Molnárová, konateľ spoločnosti Profesia, spol. s .r.o. 

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat