logo

Produktové podmienky pre Platy.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Spoločnosť Alma Career Slovakia s. r. o. so sídlom Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu  Bratislava III, oddiel Sro, vložka 22949/B (ďalej len ako „Alma Career“) vydáva tieto Produktové podmienky Paylab pre Klientov (ďalej len ako „Produktové podmienky“), ktoré upravujú ďalšie podmienky používania Elektronického systému Paylab a poskytovanie súvisiacich Služieb Klientom. 

1.2 Práva a povinnosti Alma Career a Klienta, ktoré nie sú výslovne upravené týmito Produktovými podmienkami, sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Alma Career pre Klientov (ďalej len ako „VOP“) dostupnými na https://almacareer.com/legal/sk/vseobecne-obchodne-podmienky a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.  

1.3 V prípade rozdielnej úpravy stanovenej týmito Produktovými podmienkami a VOP majú prednosť tieto Produktové podmienky. 

1.4 Aktuálne kontaktné a fakturačné údaje spoločnosti Alma Career sú dostupné na https://almacareer.com/sk/kontakty.  

1.5 Informatívny preklad týchto Produktových podmienok v anglickom znení je dostupný na https://almacareer.com/legal/sk/en/general-terms-conditions/product-terms/platy. V prípade odlišností medzi anglickou alebo inou cudzojazyčnou verziou má prednosť slovenská jazyková verzia. 

2. DEFINÍCIE PUŽITÝCH POJMOV  

2.1 Pojmy použité v texte Produktových podmienok majú nasledujúci význam: 

  1. Autorský zákon: právne predpisy EU o autorských právach, ktoré mimo iné upravujú vzťahy v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím audiovizuálneho záznamu alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy.
  2. Cenník: zoznam / prehľad aktuálne platných cien a ďalších Služieb dostupných na https://www.platy.sk/paylab#pricelist. 
  3. Platová analýza: štatistický výstup, ktorý odzrkadľuje aktuálnu cenu pracovnej sily na trhu práce pre vybranú krajinu / región a pracovnú pozíciu. 

2.2 Ďalšie pojmy použité v týchto Produktových podmienkach, ale bližšie nešpecifikované týmito Produktovými podmienkami, majú význam stanovený vo VOP. 

3. OPIS SLUŽBY – VYHOTOVENIE PLATOVEJ ANALÝZY  

3.1 Klient  je po úspešnej registrácii v Elektronickom systéme oprávnený objednať si Platovú analýzu podľa nasledujúcich pravidiel: 

  1. Po odoslaní objednávky Klientom zašle Alma Career potvrdenie objednávky na jeho kontaktnú e-mailovú adresu (akceptácia objednávky), pričom objednávka potvrdená Alma Career je záväzná a môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu Strán. Alma Career je oprávnená zmenu objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku. 
  2. Cena Platovej analýzy je určená podľa platného Cenníka zverejneného na príslušnej internetovej stránke v deň objednania Platovej analýzy (viď bod 2.1 b)), 

3.2 Alma Career vynakladá zvýšené úsilie na to, aby výstupy Platovej analýzy boli spracované na základe hodnoverných, správnych a reprezentatívnych údajov, to však nezaručuje absolútnu presnosť a úplnosť Platovej analýzy. 

3.3 Klient vyhlasuje, že si je plne vedomý skutočnosti, že Platová analýza má charakter štatistickej práce založenej na matematických výpočtoch. Platová analýza má len informatívny charakter. Z tohto dôvodu Klient súhlasí, že Alma Career nenesie žiadnu zodpovednosť za následky alebo škody, ktoré Klientovi vzniknú z dôvodu využívania Platovej analýzy.  

3.4 Klient vzhľadom na štatistický charakter Platovej analýzy nie je oprávnený reklamovať obsahové náležitosti výstupu Platovej analýzy. 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Klient berie na vedomie, že Platová analýza (resp. jej výstupy) je autorským dielom a je chránená podľa Autorského zákona a predpisov platných v krajine, v ktorej sú Služby poskytované. Alma Career je držiteľom platných licencií, príp. súhlasov od dotknutých osôb (autorov alebo subjektov vykonávajúcich majetkové práva autora) na použitie takýchto autorských diel, resp. je priamo subjektom oprávneným vykonávať majetkové práva autora v súlade s Autorským zákonom, t.j. udeľovať súhlas na každé ďalšie použitie takého diela. Súčasťou výstupu Platovej analýzy môže byť databáza vytvorená Alma Career alebo inou osobou, ktorá je tiež predmetom autorského práva a príslušnej ochrany. 

4.2 Platová analýza je určená výhradne pre informovanie Klienta v súvislosti s jeho činnosťou a pre jeho vlastné účely. Klient nie je oprávnený údaje získané využitím Platovej analýzy ďalej distribuovať tretím osobám, či už odplatne alebo bezodplatne, a ani ju použiť na iné účely alebo umožniť jej použitie na iné účely inej osobe. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Alma Career preberať výstupy Platovej analýzy na svoje internetové stránky alebo do svojich publikácií, alebo akokoľvek inak výstupy Platovej analýzy ďalej kopírovať a rozmnožovať, a to najmä pre účely predaja svojich výrobkov a služieb. Alma Career je oprávnený súhlas podľa predchádzajúcej vety neudeliť, a to najmä v prípade, ak by tým podľa jeho odôvodneného názoru mohlo dôjsť k poškodeniu jeho dobrého mena. 

4.3 Tieto Produktové podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2024. 


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat