logo

Ako funguje stránka Platy.sk?

Metodika prieskumu platov Platy.sk.

Platy.sk je internetová stránka, na ktorej je možné získať porovnanie platu pre vyše 700 pracovných pozícií. Zoznam pozícií odzrkadľuje trh práce v Slovenskej republike a je neustále aktualizovaný.

Tento prieskum platov vznikol v roku 2007 pod názvom Merces.sk. Autorom metodiky získavania, zhromažďovania a spracovávania údajov v prieskume a ich vyhodnocovania je spoločnosť Profesia, spol. s r.o. Rovnaká metodika zberu cez platové portály prebieha aj v Českej republike (Platy.cz) a v Maďarsku (Fizetesek.hu), ako aj v ďalších 16 krajinách a na medzinárodnom portáli Paylab.com.

Cieľovou skupinou portálu sú ľudia na trhu práce, ktorí si chcú porovnať plat a spoločnosti, ktoré dbajú o spravodlivé nastavenie platov svojich zamestnancov.

1. Vstupné dáta

Ľudia na trhu práce majú možnosť získať porovnanie svojho platu s inými zamestnancami na rovnakej pozícii a v rovnakom regióne. Každý, kto v dotazníku uvedie, že na zvolenej pozícii aspoň chvíľu pracuje, sa stáva respondentom a zdarma získava porovnanie platu s priemerom referenčnej vzorky. Tá je tvorená ostatnými respondentmi podľa vyplnenej pozície a regiónu. Ak respondent uvedie, že na vybranej pozícii nepracuje, tak nie je respondentom.

Údaje od každého respondenta majú platnosť jeden rok a v žiadnom prípade sa do zadaných informácií nezasahuje. Všetky dáta v prieskume platov sú anonymné. Zber a spracovanie údajov plne rešpektuje smernicu GDPR o spracovaní osobných údajov.

Slovenský prieskum platov zhromažďuje údaje v hrubom. Prieskum teda neobsahuje odmeny pre živnostníkov alebo iné formy pracovného úväzku.

2. Výstupné dáta

Pred samotnými výpočtami sa vzorka údajov "očisťuje". Ako prvé sa odfiltrujú na prvý pohľad extrémne hodnoty ako napríklad plat 100 Eur/mesiac alebo 10 mil. Eur/mesiac. Druhým krokom čistenia databázy je detekcia duplicitných dotazníkov a extrémov. Extrémy sa určujú špecificky pre konkrétne pozície s prihliadnutím na región (región hlavného mesta, mimo regiónu hlavného mesta). Metodika detekcie extrémnych údajov (orezávanie údajov) je založená na robustných odhadoch parametrov teoretického rozdelenia platov na pozícii podľa regiónu.

Platové údaje z dotazníkov, ktoré prešli očistením, vstupujú do datasetu pre regresný model.

3. Regresný model

Prieskum platov vypočítava celkové a základné platy s pomocou kvantilovej regresie. Tá zohľadňuje súvislosti medzi pozíciami, regiónmi, veľkosťami firiem, vzdelaním, praxou a vekom. Tento osvedčený spôsob umožňuje odhadnúť výšku platu aj pri nízkom počte respondentov v želanej vzorke.

Regresný model vypočítava platové hodnoty na úrovni pozície, ak je pre ňu aspoň 20 respondentov v datasete. Štandardne sa zisťuje počet respondentov na pozícii za posledných 12 mesiacov, no ak je nižší, berú sa do úvahy aj dáta za posledných 24, respektíve 36 mesiacov.

Výstupy regresného modelu poskytujú údaje podľa veľkosti spoločnosti:

 • malá (do 50 zamestnancov)
 • stredná (51 - 249 zamestnancov)
 • veľká (250 a viac zamestnancov)

Pre úrovne vzdelania regresný model rozlíšuje:

 • nižšie ako maturitné vzdelanie 
 • maturitné alebo nadstavbové vzdelanie 
 • univerzitné vzdelanie 

Prax na pozícii sa posudzuje podľa troch úrvovni:

 • junior (do dvoch rokov praxe)
 • middle (3 - 5 rokov praxe)
 • senior (viac ako 6 rokov praxe)

4. Estimation model

Paylab vyvinul špeciálny spôsob odhadovania platov tam, kde nie je možné aplikovať regresný model. Ak teda nie je dostatok údajov pre regresný model, platové údaje sú odhadované estimation modelom. Tento model kvalifikovane odhaduje mzdové rozpätie na pozícii, pričom reálne údaje zozbierané od respondentov tieto odhady ešte spresňujú. Estimation model má svoje obmedzenia, kedy nie je možné zobraziť údaje podľa regiónov a rovnako nie je možné vypočítať základnú mzdu na pozícii. Podobne ako pri regresnom modeli, finančné a nefinančné benefity sa počítajú klasickou štatistikou zo zozbieraných údajov. 

5. V akých prípadoch nie je možné zobraziť výsledky

Napriek aplikovaniu regresného a estimation modelu, môže sa stať, že nie je možné zobraziť informáciu o plate na danej pozícii. Stáva sa to predovšetkým pri nových pozíciách. 

Pri porovnaní platu v takých prípadoch ponúkame používateľovi dokument, v ktorom mu dáme rady a tipy, ako vyjednávať o plate. Používateľ má možnosť požiadať o automatické zaslanie porovnania platu, keď už bude možné plat odhadnúť. Stačí len uviesť jeho emailovú adresu, kam mu linku na porovnanie platu pošleme.  

6. Výstupy pre ľudí

Základnou informáciou z prieskum Platy.sk je celonárodný priemerný plat na pozícii. Po vyplnení dotazníka pre porovnanie platu sa používateľ dostane k bezplatnému porovnaniu celkového hrubého platu - či už očakávanému, alebo tomu skutočnému. Výstupy sa zobrazujú priamo na internetovej stránke. 

Každý návštevník má možnosť zakúpiť si rozšírenú platenú verziu výstupu, tzv. Platový report Plus, ktorý prináša podrobnejšie porovnanie platu založené na mediáne a kvartiloch. Tento výstup navyše poskytuje prehľad platov podľa praxe a vzdelania, zobrazuje relatívne poskytovanie nefinančných benefitov na danej pozícii s prihliadnutím na región. Informácia o nefinančných benefitoch sa zobrazí pri aspoň 10 respondentoch za posledných 12 mesiacov vo vybranej vzorke.

Súčasťou spoplatnenej verzie výstupov pre ľudí sú aj rady a tipy, ako vyjednávať o plate, príprava na SWOT analýzu zamestnanca a pod. Celý Plus report obsahuje vyše 20 strán a je vhodný pre tých, ktorí sa pripravujú na pracovný pohovor, respektíve na stretnutie s manažérom, na ktorom budú jednať aj o úprave platu. 
Platený report si môžu používatelia zakúpiť prostredníctvom SMS platby cez všetkých troch mobilných operátorov pôsobiacich na Slovensku, kreditnou kartou cez systém CardPay alebo Stripe a platbou cez systém PayPal. 

Zakúpená osobná platová analýza je poslaná e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu návštevníka pri objednávke.  

7. Výstupy pre spoločností

Predovšetkým firemným klientom je určený Platový report Pro, ktorý je možné zakúpiť online po zadaní základných údajov o požadovaných dátach. Platový report Pro zohľadňuje okrem pozície a regiónu aj požiadavky na prax a veľkosť firmy. Report sumarizuje základný prehľad o odmeňovaní na zvolenej pozícii, no na rozdiel od Platového reportu Plus aj s rešpektovaním ďalších zvolených parametrov. Výstupy zobrazujú základný aj celkový plat, okrem priemernej hodnoty je možné vidieť distribúciu platu vyjadrením základných percentilov:

1. decil - 10% zamestnancov zarába menej ako uvedená hodnota
1. kvartil - 25% zamestnancov zarába menej ako uvedená hodnota
medián - polovica zamestnancov zarába menej/viac ako uvedená hodnota
3. kvartil - 25% zamestnancov zarába viac ako uvedená hodnota
9. decil - 10% zamestnancov zarába viac ako uvedená hodnota

Situácia na trhu práce názorne ukáže aj graf rozdelenia respondentov do mzdových pásiem. Tento graf ukáže, aké percento zamestnancov sa nachádza v jednom z 10 mzdových pásiem pre zvolenú vzorku.

Platový report Pro obsahuje aj základné percentily celkového platu podľa jednotlivých ukazovateľov:

 • podľa praxe,
 • podľa vzdelania,
 • podľa regiónov
 • podľa veľkosti firmy
 • podľa veku

a to vždy s prihliadnutím na ostatné zadané kritéria.

Všetky vyššie spomínané údaje v reporte vychádzajú z regresného modelu. Štandardnou štatistikou na základe dát od respondentov sa vypočítava podiel  respondentov, ktorí disponujú danými nefinančnými benefitmi. Toto je možné zobraziť, ak je vo vzorke aspoň 10 respondentov.

Rovnako sa vyhodnocuje, aký podiel respondentov dostáva danú zložku mzdy: variabilná zložka mzdy, 13. plat, ročné odmeny a aká je mediánová výška týchto zložiek platu. Tieto hodnoty je možné zobraziť, ak je vo vzorke zohľadňujúcej vybranú pozíciu, región, prax, vzdelanie a veľkosť firmy aspoň 5 respondentov.

Platový report Pro je možné zakúpiť on-line cez CardPay, Stripe alebo Paypal. V tomto prípade je PDF výstup s reportom odoslaný ihneď automaticky na uvedenú e-mailovú adresu v objednávke. Ak klient uvedie, že daný report chce zakúpiť na faktúru, celý proces vyexportovania reportu a zaslania faktúry môže trvať do dvoch pracovných dní.

Objednaním Platového reportu Pro sa klientovi automaticky vytvára konto v Platovom nástroji. Prístupové údaje sú zaslané emailom. V tomto konte sú automticky uložené všetky zakúpené platové reporty spoločnosti.  

8. Online nástroj pre firmy

Firemní klienti majú možnosť zakúpenia prístupu do Platového nástroja. Zakúpením tejto služby získava klient ročný prístup do on-line nástroja, v ktorom má možnosť vyhľadávať platové údaje pre všetky pozície a tým porovnávať plat svojho zamestnanca, alebo zisťovať plat na trhu práce. Výstupy z Platového nástroja sú rovnaké ako Pro report. Pri porovnaní platu so zamestnancom však systém odporúča, ako upraviť plat konkrétneho zamestnanca.  

Výstupy si je možné uložiť pre ďalšiu prácu s nimi, respektíve exportovať do PDF či CSV súboru.  

Zakúpenie prístupu do on-line nástroja je možné realizovať on-line alebo stačí kontaktovať [email protected].  

Z platového nástroja je možné zakúpiť aj platový report Pro pre krajinu, ktoré nie je predplatená ako celok. Rovnako je možné zakúpiť si prístup k platovým dátam pre viacero krajín. 

Platový nástroj je viazaný na konto spoločnosti. Jedna spoločnosť môže mať neobmedzený počet použíévateľov. Počet používateľov neovplyvňuje cenu za Platový nástroj.

9. Platové analýzy na mieru spoločnosti

Prieskum platov Platy.sk umožňuje exportovať dáta na základne rôznych kritérií, čo je často využívané pre potreby médií. Zozbierané dáta a flexibilita systému dáva možnosť poskytnúť spoločnostiam rôzne aj neštandardné analýzy na mieru spoločnosti. Pre získanie informácii o takýchto analýzach kontaktujte [email protected].

Vysoká návštevnosť stránky Platy.sk a naša metodika zberu dát sa využíva aj analýzu  prieskumu trhu pre rôzne témy s možnosťou cielenia na špecifické cieľové skupiny. Zadávatelia majú možnosť pozrieť sa na svoje podnikanie očami iných ľudí a získať tak za krátky čas cenné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre strategické rozhodnutia. Pre viac informácií navštívte Paylab Data Research.Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat