logo

Zásady ochrany súkromia spoločnosti Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.

1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o., Vám ďakuje za návštevu našej internetovej stránky. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto Vás chceme informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré pri návšteve našej internetovej stránky a pri využívaní našich služieb spracúvame.

Spoločnosť Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri návšteve a poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.profesia.sk, www.profesia.cz, www.edujobs.sk, www.tulu.cz, www.tulu.sk, www.platy.sk, www.platy.cz  (ďalej len „Internetová stránka).

Dovoľujeme si Vás požiadať o dôsledné prečítanie týchto Zásad spracúvania osobných údajov (ďalej len ako „Zásady"). Tieto Zásady sú stále dostupné na Internetovej stránke, kde si ich môžete kedykoľvek pozrieť alebo aj ukladať na Vašom zariadení.

Spoločnosť Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Naradenie").

Prípadná zmena právnych predpisov alebo zmena v našich interných procesoch môžu spôsobiť úpravu týchto pravidiel spracúvania osobných údajov, preto si Spoločnosť Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto Zásad.

2. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov sú spoloční prevádzkovatelia:

Profesia, spol. s r.o. so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35800861;

LMC s. r.o., so sídlom Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381;

LMC Poland Sp. z o.o., so sídlom BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warsaw, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XII obchodné oddelenie Národného registrového súdu, pod číslom zápisu KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400. 

3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov

Osobné údaje Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, a inými platnými právnymi predpismi (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov").

Základnými zásadami spracúvania Vašich osobných údajov sú:

„Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti" - Vaše osobné údaje spracúvame vždy zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne,

„Zásada obmedzenie účelu" - Vaše osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom ich spracúvania,

„Zásada správnosti" - spracúvame iba osobné údaje, ktoré sú správne a podľa potreby aj aktualizované,

„Zásada minimalizácie údajov" - spracúvame iba konkrétne osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracúvania,

„Zásada minimalizácie uchovávania" - uchovávame Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu iba dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,

„Zásada integrity a dôvernosti" - osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaručuje ich primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

4. Spracúvanie osobných údajov pri návšteve Internetovej stránky

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje návštevníkov Internetovej stránky zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej Internetovej stránky a jej obsahu a služieb. To znamená, že zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša a dočasne sa ukladajú do logovacieho súboru. Ide o nasledujúce údaje: IP adresa požadujúceho počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup, použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet.

Účelom spracúvania týchto údajov je všeobecná administratíva Internetovej stránky, zabezpečenie hladkého pripojenia na Internetovú stránku a zabezpečenie pohodlného používania Internetovej stránky.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko spracúvanie vyššie uvedených údajov je nevyhnutné pre prevádzkovanie Internetovej stránky. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov na tento účel spracúvania nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné našu Internetovú stránku navštíviť. Spracovanie týchto údajov je dotknutá osoba oprávnená namietať.

Doba uchovávania

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu ich spracúvania. Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú, ako dôjde k naplneniu účelu.

5. Spracovanie osobných údajov pri návšteve a poskytovaní služieb na Internetovej stránke www.profesia.sk a www.profesia.cz

Vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobných údajov zo strany Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. nájdete nižšie informácie o konkrétnych procesoch, rozsahu a účeloch spracovania údajov, právnych základoch spracovania a príslušnej dobe ich uchovávania.

5.1. Kontaktný formulár

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Návštevník Internetovej stránky na základe vlastného rozhodnutia je oprávnený Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. kontaktovať prostredníctvom online kontaktného formulára. Pre používanie kontaktného formulára je nevyhnuté, aby ste nám poskytli nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, obsah správy. Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie vzájomnej komunikácie a vybavenie Vašich podnetov resp. reklamácií.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov tj. Váš výslovný súhlas. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre vybavenie Vašej žiadosti, preto žiadame, aby ste nám pre tento účel poskytli svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné Vašu žiadosť či iný podnet riadne vybaviť. Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania

Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, inak Vaše osobné údaje Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. spracúva po dobu 3 rokov od ich získania. Po uplynutí tohto obdobia Vaše osobné údaje budú vymazané.

5.2. Osobné údaje v databáze životopisov

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Medzi služby poskytované záujemcom o prácu patrí možnosť prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Internetovej stránke alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu spoločnosti Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  vytvoriť si životopis a sprístupniť/poskytnúť ho v databáze životopisov vytvorenej na Internetovej stránke obchodným partnerom Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o.,LMC Poland Sp. z o.o. 

Databáza životopisov je spoločnou databázou vyššie uvedených spoločností, ktoré ju tvoria spoločne a osobné údaje v nej spracúvajú ako spoloční prevádzkovatelia. Vzájomná spolupráca spoločných prevádzkovateľov bola deklarovaná v písomnej zmluve, ktorá sa uzatvorila na dobu neurčitú a určuje podmienky spracúvania osobných údajov medzi spoločnými prevádzkovateľmi.

Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli:

 • kontaktným miestom pre dotknuté osoby bude každý zo spoločných prevádzkovateľov, pričom informáciu o kontaktnom mieste na svojom internetovom sídle zverejní každý zo spoločných prevádzkovateľov,
 • dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov u každého zo spoločných prevádzkovateľov a voči každému zo spoločných prevádzkovateľov,
 • povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov bude plniť každý zo spoločných prevádzkovateľov,
 • povinnosti a úlohy súvisiace s vykonávaním práv dotknutých osôb bude plniť Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. .

Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie pomoci dotknutej osobe, ako záujemcovi o prácu, nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (v súčasnosti registrovaná ako NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), na základe súhlasu dotknutej osoby a za účelom uvedenom v predchádzajúcej vete, je oprávnená osobné údaje uvedené v životopise dotknutej osoby sprístupniť/poskytnúť svojim obchodným partnerom.

V záujme poskytnutia pomoci pri vyhľadávaní pracovného miesta je Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. oprávnená prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu informovať dotknutú osobu o skutočnosti, že jej obchodný partner prejavil záujem o životopis dotknutej osoby. Takéto spracúvanie osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená namietať.

Životopisy uložené v databáze životopisov zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v životopise je na výlučnom rozhodnutí dotknutého záujemcu o prácu.

Pre vytvorenie životopisu v databáze životopisov sa vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjadrením Vašej vôle zrušiť registráciu.

Právny základ

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v databáze životopisov a poskytované obchodným partnerom vyššie uvedeným spoločným prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia, tj. so súhlasom dotknutej osoby.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v databáze životopisov aj podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia, tj. oprávnený záujem, za účelom poskytnutia informácie (prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu), že obchodný partner Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. prejavil záujem o Váš životopis. Po odhlásení z SMS správy alebo e-mailu, Vám už nebudeme zasielať tieto elektronické správy a nebudeme pre tento účel spracúvať Vaše osobné údaje.

Doba uchovávania

Osobné údaje uvedené v životopise dotknutej osoby sa sprístupňujú/poskytujú našim obchodným partnerom prostredníctvom Internetovej stránky, a to v trvaní 3 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po ukončení vyššie uvedenej doby budú Vaše osobné údaje uvedené v životopise naďalej uchovávané pre prípad, že sa rozhodnete svoj životopis opäť sprístupniť našim obchodným partnerom.

Po uplynutí 3 ročného obdobia od Vášho posledného prihlásenia do registrácie vytvorenej na Internetovej stránke budú údaje v databáze životopisov definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Na základe písomnej žiadosti Dotknutej osoby je Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. povinná osobné údaje definitívne vymazať.

5.3. Osobné údaje v reakcii na pracovnú ponuku

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Medzi služby poskytované spoločnosťou Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  patrí možnosť zverejniť pracovnú ponuku na Internetovej stránke, pričom tieto pracovné ponuky zverejňujú obchodní partneri našej spoločnosti. Záujemcovia o prácu sú oprávnení reagovať (odpovedať) na tieto pracovné ponuky.

Odpoveď na zverejnenú pracovnú ponuku na Internetovej stránke zahŕňa: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v odpovedi na pracovnú ponuku je na výlučnom rozhodnutí dotknutého záujemcu o prácu.

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie pomoci dotknutej osobe, ako záujemcovi o prácu, nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LLMC Poland Sp. z o.o. za týmto účelom archivuje odpovede odoslané záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke a zabezpečuje ich odoslanie (poskytnutie) obchodnému partnerovi, ktorý pracovnú ponuku na Internetovej stránke zverejnil.

Právny základ

Odpovede na Internetovej stránke zverejnené pracovné ponuky archivované spoločnosťou Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. , obsahujú údaje, ktoré sa podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov považujú za osobné údaje. Tieto osobné údaje môžu byť Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. spracúvané iba podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, tj. so súhlasom dotknutej osoby.

Právny základ obchodného partnera spoločnosti Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.   

Obchodný partner spoločnosti Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. (ktorý pracovnú ponuku zverejnil) je oprávnený spracúvať osobné údaje uchádzača o zamestnanie iba na základe právneho základu podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a za účelom nájsť vhodného zamestnanca, pričom obchodný partner Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  je oprávnený sám rozhodnúť o právnom základe spracúvania osobných údajov. Napríklad, spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je záujemca o prácu. Záujemca o prácu prostredníctvom Internetovej stránky pošle obchodnému partnerovi Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. , ktorý pracovnú ponuku zverejnil, svoj životopis spolu s prílohami a prostredníctvom Internetovej stránky môže tomuto obchodnému partnerovi udeliť súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do ďalšieho výberového procesu, resp. do databázy uchádzačov daného obchodného partnera. Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre obchodného partnera je na výlučnom a dobrovoľnom rozhodnutí záujemcu o prácu.

Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. nezískava osobné údaje na základe poverenia od obchodného partnera. Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LLMC Poland Sp. z o.o. získava osobné údaje a následne ich poskytuje obchodnému partnerovi na základe výslovného súhlasu záujemcu o prácu. Pri zverejnení pracovnej ponuky, Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  aj obchodný partner, ktorý pracovnú ponuku zverejnil, majú postavenie samostatného prevádzkovateľa osobných údajov, preto po získaní osobných údajov konajú voči záujemcovi o prácu samostatne a vo vlastnom mene. Týmto nie je dotknuté právo záujemcu o prácu, ako dotknutej osoby, uplatniť svoje práva podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

Doba uchovávania

Pre využívanie tejto služby sa vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjadrením Vašej vôle zrušiť registráciu. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. na dobu určitú a to po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia do registrácie uchádzača vytvorenej na Internetovej stránke. Po uplynutí obdobia 3 rokov budú osobné údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. V rámci uvedeného obdobia má záujemca o prácu možnosť na Internetovej stránke pracovať so svojimi odpoveďami na pracovné ponuky (prezerať, opäť využívať, znova poslať, atď.). Obdobie tri roky sa považuje za časový úsek, počas ktorého sa neočakávajú výrazné zmeny týkajúce sa kvalifikačných predpokladov záujemcu o prácu. Trojročné obdobie bolo určené na základe poznatkov a skúseností z odboru personalistika. Tento súhlas na spracúvanie osobných údajov je záujemca o prácu oprávnený kedykoľvek aj počas vyššie uvedeného trojročného obdobia odvolať.

5.4. Posielanie vyhovujúcich pracovných ponúk e-mailom

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Medzi Služby poskytované záujemcom o prácu patrí aj možnosť prostredníctvom Internetovej stránky vytvoriť „agenta" pre posielanie pracovných ponúk e-mailom. Prostredníctvom „agenta" záujemca o prácu má možnosť určiť si vyhľadávacie kritériá pre pracovné ponuky zverejnené obchodnými partnermi Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. . Tieto pracovné ponuky sa následne posielajú na e-mailovú adresu uvedenú záujemcom o prácu.

Právny základ

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov e-mailová adresa môže byť osobným údajom, je nevyhnutné, aby dotknutá osoba pred aktiváciou „agenta" poskytla súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov so spracúvaním osobných údajov; spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je technicky nevyhnutné pre poskytovanie tejto služby.

Pre vytvorenie „agenta" sa (z technických dôvodov) vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Na Internetovej stránke sa zaregistrujete uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjadrením Vašej vôle registráciu zrušiť.

Doba uchovávania

Pre využívanie tejto služby sa vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjadrením Vašej vôle zrušiť registráciu. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný na dobu určitú v trvaní 3 rokov od posledného prihlásenia do konta uchádzača vytvorenej na Internetovej stránke, avšak súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

5.5. Odporučenie ponuky známemu

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Záujemcovia o prácu majú možnosť prostredníctvom Internetovej stránky odporučiť pracovnú ponuku zverejnenú na Internetovej stránke inej osobe. Tieto pracovné ponuky sa následne posielajú s ľubovoľným textovým odkazom od záujemcu o prácu a uvedením e-mailovej adresy záujemcu o prácu, ktorý odkaz na danú pracovnú ponuku odoslal.

Právny základ

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov e-mailová adresa môže byť osobným údajom, je nevyhnutné, aby dotknutá osoba pred odoslaním svojho odporúčania poskytla súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov so spracúvaním osobných údajov.

Pre odoslanie odporúčania pracovnej ponuky známemu sa (z technických dôvodov) vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjadrením Vašej vôle registráciu zrušiť.

Doba uchovávania

Pre využívanie tejto služby sa vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjadrením Vašej vôle zrušiť registráciu. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný na dobu určitú v trvaní 3 rokov od posledného prihlásenia do konta uchádzača vytvorenej na Internetovej stránke, avšak súhlas je možné kedykoľvek odvolať.  

5.6. Komunikácia vo fóre práce

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Záujemcovia o prácu majú možnosť prostredníctvom Internetovej stránky komunikovať vo fóre práce s iným záujemcami o prácu. Táto možnosť je dostupná iba (z technických dôvodov) prostredníctvom registrácie vytvorenej na Internetovej stránke. Registrácia na internetovej stránke sa vytvára prostredníctvom e-mailovej adresy dotknutej osoby.

Právny základ

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Všeobecného nariadenia e-mailová adresa môže byť osobným údajom, je nevyhnutné, aby dotknutá osoba pred vytvorením svojej registrácie poskytla súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov so spracúvaním osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa je technicky nevyhnutné pre komunikáciu vo fóre práce.

Doba uchovávania

Pre využívanie tejto služby sa registrácia na Internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjadrením Vašej vôle zrušiť registráciu. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia do konta uchádzača vytvorenej na Internetovej stránke, avšak súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

5.7. Žiadosť o referenciu prostredníctvom Internetovej stránky

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Záujemcovia o prácu majú možnosť prostredníctvom Internetovej stránky žiadať o referenciu od bývalého zamestnávateľa. Táto možnosť je dostupná iba (z technických dôvodov) prostredníctvom registrácie vytvorenej na Internetovej stránke. Registrácia na internetovej stránke sa vytvára prostredníctvom e-mailovej adresy dotknutej osoby.

Právny základ

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Všeobecného nariadenia e-mailová adresa môže byť osobným údajom, je nevyhnutné, aby dotknutá osoba pred vytvorením svojej registrácie poskytla súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia so spracúvaním osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je technicky nevyhnutné pre odoslanie žiadosti o referenciu.

Doba uchovávania

Pre využívanie tejto služby sa vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjadrením Vašej vôle zrušiť registráciu. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia do konta uchádzača vytvorenej na Internetovej stránke, avšak súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

5.8. Registrácia na internetovej stránke

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Pre využívanie služieb poskytovaných Záujemcom o prácu sa vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Záujemca o prácu sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla. Registrácia umožňuje najmä: komunikovať vo fóre práce, žiadať o referenciu, odporučiť ponuku známemu, posielať vyhovujúce pracovné ponuky e-mailom, reagovať na pracovnú ponuku, vytvoriť a zverejniť životopis na Internetovej stránke.

Právny základ

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov e-mailová adresa môže byť osobným údajom je nevyhnutné, aby dotknutá osoba pred vytvorením registrácie poskytla súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov so spracúvaním osobných údajov.

Doba uchovávania

Súhlas na spracúvanie osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3rokov od posledného prihlásenia do konta uchádzača vytvorenej na Internetovej stránke, , avšak súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

6. Spracovanie osobných údajov pri návšteve a poskytovaní služieb na Internetovej stránke www.edujobs.sk

6.1. Kontaktný formulár

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Návštevník Internetovej stránky na základe vlastného rozhodnutia je oprávnený Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. kontaktovať prostredníctvom online kontaktného formulára. Pre používanie kontaktného formulára je nevyhnuté, aby ste nám poskytli nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, obsah správy. Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie vzájomnej komunikácie a vybavenie Vašich podnetov resp. reklamácií.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov tj. Váš výslovný súhlas. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre vybavenie Vašej žiadosti, preto žiadame, aby ste nám pre tento účel poskytli svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné Vašu žiadosť či iný podnet riadne vybaviť. Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania

Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, inak Vaše osobné údaje Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  spracúva po dobu 3 rokov od ich získania. Po uplynutí tohto obdobia Vaše osobné údaje budú vymazané.

6.2. Osobné údaje v reakcii na pracovnú ponuku

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Medzi služby poskytované spoločnosťou Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. patrí možnosť zverejniť pracovnú ponuku na Internetovej stránke, pričom tieto pracovné ponuky zverejňujú obchodní partneri našej spoločnosti. Záujemcovia o prácu sú oprávnení reagovať (odpovedať) na tieto pracovné ponuky. Odpoveď na zverejnenú pracovnú ponuku na Internetovej stránke zahŕňa: meno a priezvisko, minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), priložený životopis, prípadne ďalšie dokumenty,. Uvedenie ďalších údajov v odpovedi na pracovnú ponuku je na výlučnom rozhodnutí dotknutého záujemcu o prácu. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie pomoci dotknutej osobe, ako záujemcovi o prácu, nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. za týmto účelom archivuje odpovede odoslané záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke a zabezpečuje ich odoslanie (poskytnutie) obchodnému partnerovi, ktorý pracovnú ponuku na Internetovej stránke zverejnil.

Právny základ

Odpovede na Internetovej stránke zverejnené pracovné ponuky archivované Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. obsahujú údaje, ktoré sa podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov považujú za osobné údaje. Tieto osobné údaje môžu byť Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. spracúvané iba podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, tj. so súhlasom dotknutej osoby.

Právny základ obchodného partnera  Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (v súčasnosti registrovaná ako NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ).

Obchodný partner  Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. (ktorý pracovnú ponuku zverejnil) je oprávnený spracúvať osobné údaje uchádzača o zamestnanie iba na základe právneho základu podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a za účelom nájsť vhodného zamestnanca. ,napríklad, spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je záujemca o prácu. Záujemca o prácu prostredníctvom Internetovej stránky pošle obchodnému partnerovi Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. , ktorý pracovnú ponuku zverejnil, svoj životopis spolu s prílohami a prostredníctvom Internetovej stránky môže tomuto obchodnému partnerovi udeliť súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do ďalšieho výberového procesu, resp. do databázy uchádzačov daného obchodného partnera. Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre obchodného partnera je na výlučnom a dobrovoľnom rozhodnutí záujemcu o prácu. Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  nezískava osobné údaje na základe poverenia od obchodného partnera. Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. získava osobné údaje a  následne ich poskytuje obchodnému partnerovi na základe výslovného súhlasu záujemcu o prácu. Pri zverejnení pracovnej ponuky, Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. aj obchodný partner, ktorý pracovnú ponuku zverejnil, majú postavenie samostatného prevádzkovateľa osobných údajov. Po získaní osobných údajov Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  a Klient konajú voči Záujemcovi o prácu samostatne a vo vlastnom mene, ibaže Klient vytvoril Konto na Internetovej stránke. Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. v rámci Konta spracúva osobné údaje z poverenia Klienta ako sprostredkovateľ osobných údajov. Týmto nie je dotknuté právo záujemcu o prácu, ako dotknutej osoby, uplatniť svoje práva podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

Doba uchovávania

Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. na dobu určitú a to po dobu 3 mesiacov Po uplynutí obdobia 3 mesiacov budú osobné údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Tento súhlas na spracúvanie osobných údajov je záujemca o prácu oprávnený kedykoľvek aj počas vyššie uvedeného trojmesačného obdobia odvolať.

6.3. Posielanie vyhovujúcich pracovných ponúk e-mailom

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Medzi Služby poskytované záujemcom o prácu patrí aj možnosť prostredníctvom Internetovej stránky vytvoriť „agenta" pre posielanie pracovných ponúk e-mailom. Prostredníctvom „agenta" záujemca o prácu má možnosť určiť si vyhľadávacie kritériá pre pracovné ponuky zverejnené obchodnými partnermi Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. . Tieto pracovné ponuky sa následne posielajú na e-mailovú adresu uvedenú záujemcom o prácu.

Právny základ

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov e-mailová adresa môže byť osobným údajom, je nevyhnutné, aby dotknutá osoba pred aktiváciou „agenta" poskytla súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov so spracúvaním osobných údajov; spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je technicky nevyhnutné pre poskytovanie tejto služby. Pre vytvorenie „agenta" sa (z technických dôvodov) vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Na Internetovej stránke sa zaregistrujete uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. s vyjadrením Vašej vôle registráciu zrušiť.

Doba uchovávania

Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný na dobu určitú v trvaní 3 rokov, avšak súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

7. Spracovanie osobných údajov pri návšteve a poskytovaní služieb na Internetovej stránke www.tulu.cz, www.tulu.sk

7.1. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb pri využívaní on-line nástroja tulu

Pri používaní on-line nástroja tulu môže dochádza k spracúvaniu osobných údajov získaných klientom, preto klient je prevádzkovateľom osobných údajov, ktorý prostredníctvom zmluvy poveril spoločnosť Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  ako sprostredkovateľa so spracúvaním osobných údajov. O tejto skutočnosti je klient povinný informovať dotknuté osoby.

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností prevádzkovateľa osobných údajov voči dotknutým osobám.

Predmetom spracúvania sú osobné údaje, ktoré boli získané prostredníctvom klienta.

Pri spracúvaní osobných údajov je sprostredkovateľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Sprostredkovateľ spracuje osobné údaje získané klientom výlučne vo forme stanovenej v zmluve a prípadne podľa jednotlivých zdokumentovaných pokynov klienta.

Viac informácií o dohode o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej medzi klientom s spoločnosťou Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. nájdite vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. SK zverejnených na internetovej stránke www.tulu.sk.

7.2. Služba DigiSign - elektronické podpisovanie dokumentov

Klienti pri využívaní online nástroja tulu sú oprávnené v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. SK zverejnených na internetovej stránke www.tulu.sk. elektronicky podpisovať dokumenty.  Pri poskytovaní tejto služby dochádza k spracúvaniu osobných údajov získaných klientom. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je dohoda o spracúvaní osobných údajov uzatvorená medzi klientom ako prevádzkovateľom osobných údajov a spoločnosťou Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. ako sprostredkovateľom osobných údajov. Táto služba sa zabezpečuje pomocou subdodávateľa.

8. Spracovanie osobných údajov pri návšteve a poskytovaní služieb na Internetovej stránke  www.platy.sk, www.platy.cz

8.1. Poskytovanie platovej analýzy

Návštevníci internetovej stránky www.platy.sk, www.platy.cz majú jednoduchú možnosť si objednať platovú analýzu s prihliadnutím na uvedenú pracovnú pozíciu a zadaný región  vyplnením krátkeho on-line formulára .

Aké osobné údaje od vás žiadame a prečo ich spracúvame?

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a kvalitného poskytnutia služby potrebujeme poznať e-mailovú adresu, adresu a meno Dotknutej osoby, nakoľko sa naše služby poskytujú prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Osobné údaje zozbierané na účely plnenia zmluvy sú uchovávané do uplynutia zákonných lehôt (napr. podľa daňových predpisov).

Ak ste ako spôsob platby vybrali platobnú kartu alebo online platobnú bránu po dokončení objednávky Vás presmerujeme na príslušného poskytovateľa platobných služieb. Po zadaní prístupových údajov môžete vykonať platbu prostredníctvom tohto poskytovateľa služieb. Aby sme mohli platbu spracovať, odovzdávame informácie o výške platby vybranému poskytovateľovi platobných služieb. Ďalšie informácie o spracovaní údajov, ktoré vykonávajú poskytovatelia platobných služieb, možno nájsť v informačných textoch.

8.2. Kvartálne zasielanie aktuálneho porovnania platu

Návštevník internetovej stránky www.platy.sk, www.platy.cz pri vyplnení on-line formulára môžu zadať aj svoju e-mailovú adresu. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Nariadenia  e-mailová adresa (ďalšie informácie uvedené v dotazníku) môže byť osobným údajom je nevyhnutné, aby Dotknutá osoba pred odoslaním svojej žiadosti poskytla súhlas (podľa čl. 6 Nariadenia) so spracúvaním osobných údajov.

E-mailová adresa dotknutej osoby slúži na kvartálne doručovanie platových analýz pripravených prevádzkovateľom.  Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho udelenia a údaje v rozsahu e-mailovej adresy budú vymazané.

8.3. Dlhodobé sledovanie vývoja platu respondenta

Návštevník internetovej stránky www.platy.sk, www.platy.cz pri vyplnení on-line formulára môžu zadať aj svoju e-mailovú adresu a svoj plat. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Nariadenia e-mailová adresa (ďalšie informácie uvedené v dotazníku) môže byť osobným údajom je nevyhnutné, aby Dotknutá osoba pred odoslaním svojej žiadosti poskytla súhlas (podľa čl. 6 Nariadenia) so spracúvaním osobných údajov.

E-mailová adresa dotknutej osoby slúži na dlhodobé porovnanie platu respondenta.  Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

9. Osobné údaje zamestnancov obchodných partnerov Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. .

Pri používaní služieb obchodní partneri majú možnosť uviesť a zverejniť kontaktné údaje svojich zamestnancov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa,. V zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov ide o údaje, ktoré prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby, je oprávnený poskytnúť svojmu dodávateľovi. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Tieto údaje budú spracúvané najdlhšie 10 rokov od doručenia poslednej objednávky obchodného partnera, po tomto období údaje budú definitívne vymazané.

10. Newsletter (informácie o novinkách)

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Návštevníci Internetovej stránky majú možnosť sa prihlásiť na odber newslettra. Newsletter plánujeme posielať aj osobám, ktoré sa na odber newslettra neprihlásili, ale ich e-mailovú adresu sme získali priamo v súvislosti s poskytovaním našich služieb. Účelom spracúvania osobných údajov je informovať návštevníkov Internetovej stránky, resp. našich klientov, o novinkách týkajúcich sa našich služieb. Pre prihlásenie sa na odber a zasielanie Newslettra spracúvame Vaše nasledujúce údaje: e-mailová adresa.

Právny základ

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účel zasielania newslettra je založené na oprávnenom záujme Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné Vám newsletter posielať.

Ak ste sa prihlásili na odber newslettra, právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov tj. Váš súhlas.

Z odberu newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Odhlásenie z odberu newslettera považujeme za námietku proti príslušnému spracúvaniu osobných údajov, na čo máte právo podľa čl. 21 ods. 1 a 2 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Po odhlásení z odberu newslettera Vám už nebudeme zasielať tieto elektronické správy a nebudeme pre tento účel spracúvať Vaše osobné údaje.

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje budeme na účely odberu a zasielania newslettra uchovávať po dobu, po ktorú budete prihlásení na odber newslettra, alebo do uplynutia 3 rokov od udelenia Vášho súhlasu.

11. Subdodávatelia

Google Ireland Limited, služba Google Cloud Platform podľa Google Cloud Platform Terms of Service publikovanej na internetovej stránke: https://cloud.google.com/terms/ ;

Hotjar Limited, C 65490, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta;

Functional Software Inc. (Sentry) 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA, uzatvorená zmluva v súlade s rozhodnutím Európskej komisie zo 7. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES, a to z dôvodu existencie rozsudku Súdneho dvora EU (veľká komora) zo 16. júla 2020 vo veci C 311/18).

Mailjet SAS, 13 - 13 bis Rue de I´Aubrac, 75012 Paris, France.

Quality Unit, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, Slovenská republika

TOPefekt s.r.o., sídlom B. Němcové 767/13, 787 01 Šumperk, Česká republika

Digital Solutions s.r.o., IČ: 25998706, se sídlem 17. listopadu 203, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika

Intercom R&D Unlimited Company, 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 St. Stephen's Green, Dublin 2, Republic of Ireland 

Via Mobile, s.r.o., Mateja Bela 7 811 06 Bratislava, Slovenská republika

12. Cookies

Rozsah a účel spracovania

Cookies - sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies.

Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

Pre lepšiu orientáciu používateľov a individualizovanú prezentáciu služieb používame trvalé cookies. Takisto používame tzv. dočasné cookies (session cookies), ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies. To Vám zabezpečí transparentnosť používania cookies. Dôležité: ak úplne vylúčite používanie súborov cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej Internetovej stránky. Na našej Internetovej stránke používame nasledujúcich päť kategórií súborov cookies: nevyhnutné cookies (necessary cookies), súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (performance cookies), funkčné / personalizované súbory cookies (functionality / personalization cookies), dočasné súbory cookies (transient cookies) a cielené súbory cookies (targeting cookies).

Absolútne nevyhnutné súbory cookies (necessary cookies) sú nevyhnutné, aby sa návštevníci mohli pohybovať na Internetovej stránke a využívali jej funkcie. Bez týchto súborov cookies Vám nemôžeme poskytnúť určité služby resp. funkcie Internetovej stránky. Tieto cookies sa používajú na identifikáciu registrovaných používateľov.

Súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (performance cookies): tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú Internetovú stránku. Tieto súbory cookies nezhromažďujú žiadne údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu návštevníkov. Všetky informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookies sú anonymné.

Funkčné / personalizované súbory cookies (functionality / personalization cookies): tieto súbory cookies umožňujú zapamätať si predchádzajúce informácie o návštevníkovi (napríklad používateľské meno, jazyk alebo vybraný trh), aby ponúkali optimalizované funkcie prispôsobené potrebám návštevníka. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, ktoré môžu byť použité na reklamné účely a nemôžu sledovať, kde ste boli na internete mimo našej Internetovej stránky.

Funkčné / personalizované súbory cookies slúžia na rozpoznanie návštevníkov Internetovej stránky. Na Internetovej stránke sa používajú dočasné súbory cookies, ktoré sa po ukončení prehliadača automaticky odstránia. Tento typ cookies nám umožňuje uložiť Vaše relačné číslo (session ID), ktoré Vám umožňuje priradiť rôzne žiadosti prehliadača k spoločnej relácii a umožniť nám rozpoznať Vaše koncové zariadenie počas ďalších návštev na Internetovej stránke.

Cielené súbory cookies (targeting cookies): tieto súbory cookies sa používajú na prispôsobenie reklamy Vám a Vašim záujmom ešte konkrétnejšie; umiestnené sú na internetových stránkach reklamných sietí so súhlasom prevádzkovateľa Internetovej stránky. Rozpoznajú, že používateľ navštívil Internetovú stránku a táto informácia je následne poskytnutá iným subjektom, napr. reklamným spoločnostiam.

Marketingové cookies používajú sa na sledovanie preferencií používateľa Internetovej stránky za účelom zacielenia reklamy, tj. zobrazenie marketingových a reklamných oznámení (aj na stránkach tretích strán) v súlade s týmito preferenciami.

Právny základ

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie Vás informujme, že spracúvanie osobných údajov pomocou súborov cookies podľa článok č. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (v súčasnosti registrovaná ako NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) (nevyhnutné súbory cookies) alebo článku č. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov tzv. výslovného súhlasu dotknutej osoby (najmä cielené súbory cookies, marketingové cookies, súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu a personalizované súbory cookies).

Odmietnutie cookies je na slobodnej vôli konkrétneho návštevníka Internetovej stránky. Súbory cookies môžete vymazať alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo Vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať Vám cookies.

V prípade poskytnutia súhlasu s používaním súborov cookies na základe referencie ("cookie banneru"), na Internetovej stránke, právnym základom spracovania osobných údajov pri dotknutých cookies je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Doba uchovávania

Údaje prenášané pomocou cookies sa spracúvajú iba po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie vyššie opísaného účelu ich používania. Hneď ako údaje prenášané cookies už nie sú potrebné, budú vymazané.

13. Doplnky (pluginy).

Naša Internetová stránka obsahuje doplnky pluginy sociálnych sietí:

„Facebook" (Facebook Inc, so sídlom 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA),

Viac informácií: https://en-gb.facebook.com/policy.php

„Youtube" (Youtube LLC, so sídlom 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA),

Viac informácií: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

„LinkedIn" (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA). Viac informácií: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Tieto služby sú poskytované príslušnými spoločnosťami („prevádzkovateľmi"). Na základe údajov prenášaných príslušnými službami cez sociálne pluginy je služba schopná Vás prihlásiť do Vášho účtu, ak je to potrebné. Po prihlásení do jednej zo sociálnych sietí prevádzkovateľov, prevádzkovatelia môžu okamžite priradiť návštevu tejto Internetovej stránky do Vášho profilu.

Ak pracujete so sociálnymi doplnkami, tak sa príslušné informácie tiež prenášajú priamo na server prevádzkovateľov a uložia sa tam. Tieto informácie môžu byť tiež publikované v sociálnej sieti a zobrazené tam pod Vašimi kontaktmi. Ak chcete zabrániť takému okamžitému priradeniu údajov zozbieraných prostredníctvom našej Internetovej stránky do Vášho profilu, musíte sa odhlásiť z Vášho účtu príslušného poskytovateľa pred návštevou našej Internetovej stránky. Údaje o rozsahu a účelu zberu údajov príslušnou službou, ako aj o ďalšom spracovaní a takomto používaní Vašich údajov nájdete v informáciách o ochrane údajov priamo na webovej stránke služby príslušného prevádzkovateľa.

14. Práva dotknutých osôb

Spoločnosť, Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (v súčasnosti registrovaná ako NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účely spracúvania;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ osobných údajov bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba je oprávnená požiadať spoločnosť Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. o výmaz svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté spoločnosti Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  sú odvolateľné. Vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: [email protected]

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR https://dataprotection.gov.sk/uoou/; Úřad pro ochranu osobních údajů - https://www.uoou.cz; Urząd Ochrony Danych Osobowych - https://uodo.gov.pl/pl. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán.

Tieto zásady spracúvania osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2023Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat