logo

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Profesia, spol. s r.o. pri poskytovaní Platovej analýzy na internetovej stránke www.platy.sk

Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť Profesia, spol. s r. o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO 35800861, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 22949/B (ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.platy.sk (ďalej len „Internetová stránka") a poskytovateľom on-line platových analýz (ďalej len „Platová analýza ") na Internetovej stránke.
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a objednávateľa pri poskytovaní a využívaní Platovej analýzy. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a objednávateľom; pričom zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a objednávateľom vzniká potvrdením objednávky za Platovú analýzu Prevádzkovateľom.
 3. Platová analýza (resp. jej výstupy) je určená výhradne pre informovanie objednávateľa v súvislosti s ich činnosťou a pre ich vlastné účely. Objednávateľ nie je oprávnený údaje získané využitím Platovej analýzy ďalej distribuovať tretím osobám, či už odplatne alebo bezodplatne, a ani ju použiť na iné účely alebo umožniť jej použitie na iné účely inej osobe. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa preberať výstupy Platovej analýzy na svoje internetové stránky alebo do svojich publikácií, alebo akokoľvek inak výstupy Platovej analýzy ďalej kopírovať a rozmnožovať, a to najmä pre účely predaja svojich výrobkov a služieb. Prevádzkovateľ je oprávnený súhlas podľa predchádzajúcej vety neudeliť, a to najmä v prípade, ak by tým podľa jeho odôvodneného názoru mohlo dôjsť k poškodeniu jeho dobrého mena


Podmienky poskytovania Platovej analýzy fyzickým osobám - nepodnikateľom na Internetovej stránke

 1. Návštevníci Internetovej stránky majú jednoduchú možnosť si objednať Platovú analýzu s prihliadnutím na uvedenú pracovnú pozíciu a zadaný región  vyplnením krátkeho on-line formulára .
 2. Návštevník Internetovej stránky pred potvrdením objednávky uvedie svoj e-mail. Návštevník internetovej stránky svoju objednávku potvrdí kliknutím na tlačidlo „Objednať".
 3. Platová analýza sa poskytuje na platbu vopred. Po úhrade objednanej Platovej analýzy, samotná Platová analýza sa doručí na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom.
 4. Potvrdením objednávky objednávateľovi vznikne možnosť cenu za Platovú analýzu uhradiť prostredníctvom: CardPay, PayPal, SMS platbu realizujúcu cez Platbamobilom.sk.
 5. Platová analýza sa podľa vyššie uvedených podmienok poskytuje výlučne fyzickým osobám - nepodnikateľom. Daňový doklad sa vystaví v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na požiadavku objednávateľa.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené použitím výstupov Platovej analýzy. Prevádzkovateľ vynakladá zvýšené úsilie na to, aby výstupy Platovej analýzy boli spracované na základe hodnoverných, správnych a reprezentatívnych údajov, to však nezaručuje absolútnu presnosť a úplnosť Platovej analýzy. Platová analýza má výlučne štatistický charakter.


Podmienky poskytovania Platovej analýzy právnickým osobám a fyzickým osobám -  podnikateľom na Internetovej stránke


 1. Pre využívanie akýchkoľvek služieb sa vyžaduje registrácia objednávateľa na Internetovej stránke. Registrácia sa uskutoční pri objednaní Platovej analýzy, prostredníctvom vyplnenia  objednávkového formulára. Vyplnením objednávkového formulára si objednávateľ vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom; prihlasovacie heslo sa zašle  objednávateľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu. Objednávateľ je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.
 2. Ďalšie Platové analýzy Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, e-mail) alebo telefonickej objednávky objednávateľa.
 3. Objednávka  musí obsahovať minimálne:
  • Obchodné meno a/alebo právnu formu objednávateľa,
  • Fakturačnú adresu, prípadne aj korešpondenčnú adresu objednávateľa,
  • IČO, DIČ a/alebo IČ DPH objednávateľa,
  • Kontaktné údaje objednávateľa (telefón, fax, e-mail),
  • Druh objednanej služby,
 4. Po odoslaní objednávky sa  objednávateľovi zašle potvrdenie objednávky na jeho kontaktnú e-mailovú adresu (akceptácia objednávky). Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.
 5. Cena Platovej analýzy je určená podľa platného cenníka zverejneného na Internetovej stránke v deň objednania Platovej analýzy.
 6. Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená až po poskytnutí Platovej analýzy objednávateľovi. Doba splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v zmluve nie je dohodnuté inak. V odôvodnených prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený objednanú Platovú analýzu poskytnúť až po úhrade ceny objednanej Platovej analýzy; o tejto skutočnosti Prevádzkovateľ vopred informuje objednávateľa.
 7. Cenu za objednanú Platovú analýzu je objednávateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre riadne a včas. Objednávateľ je oprávnený faktúru uhradiť  aj  prostredníctvom niektorého zo systémov pre on-line úhrady dostupných na Internetovej stránke (CardPay, PayPal).
 8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie služieb. V prípade omeškania objednávateľa viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s Prevádzkovateľom . Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Prevádzkovateľa.
 9. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči objednávateľovi, je objednávateľ povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.
 10. Prevádzkovateľ vracia objednávateľovi peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.


Spoločné ustanovenia


 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené použitím výstupov Platovej analýzy. Prevádzkovateľ vynakladá zvýšené úsilie na to, aby výstupy Platovej analýzy boli spracované na základe hodnoverných, správnych a reprezentatívnych údajov, to však nezaručuje absolútnu presnosť a úplnosť Platovej analýzy. Platová analýza má výlučne štatistický charakter.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.
 3. Objednávateľ berie na vedomie, že Platová analýza (resp. jej výstupy) je autorským dielom a je chránená podľa Autorského zákona resp. podľa iných obdobných predpisov platných v zahraničí. Prevádzkovateľ je držiteľom platných licencií alebo iných súhlasov od dotknutých osôb (autorov alebo subjektov vykonávajúcich majetkové práva autora) na použitie takýchto autorských diel, resp. je priamo subjektom oprávneným vykonávať majetkové práva autora v súlade s Autorským zákonom, t.j. udeľovať súhlas na každé ďalšie použitie takého diela. Objednávateľ berie na vedomie, že súčasťou výstupu Platovej analýzy  môže byť databáza vytvorená Prevádzkovateľom alebo inou osobou, ktorá je predmetom autorského práva a je chránená podľa Autorského zákona.
 4. Objednávateľ Platovej analýzy má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane Prevádzkovateľa. Objednávateľ vzhľadom na štatistický charakter Platovej analýzy nie je oprávnený reklamovať obsahové náležitosti výstupu Platovej analýzy. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď objednávateľ chybu zistil, alebo mohol zistiť. Reklamáciu je objednávateľ oprávnený uskutočniť písomne poštou na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailom na [email protected].
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje objednávateľa formou zverejnenia zmien na Internetovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
 6. Všetky vzťahy neupravené v zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 7. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán v zmluve.


Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 1.3.2022.


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat