Vysokoškolské vzdelanie môže zvýšiť plat až o 75 percent - Platy.sk
logo

Vysokoškolské vzdelanie môže zvýšiť plat až o 75 percent

Pri všetkých úrovniach vzdelania sa potvrdilo, že 60 až 68 percent zamestnancov na Slovensku zarába menej ako je priemerný plat. Najvýraznejší rozdiel v platoch medzi pohlaviami bol zaznamenaný pri zamestnancoch so stredoškolským vzdelaním bez maturity, kde muži zarábajú o 40 percent viac ako ženy. Tieto a ďalšie zistenia o platoch podľa dosiahnutého vzdelania priniesol kontinuálny prieskum platov Merces.

Výška platu je závislá od viacerých kritérií. Medzi základné kritéria patria dosiahnuté vzdelanie, pohlavie, región a druh vykonávanej práce (pozícia). Táto analýza podrobnejšie skúma vplyv dosiahnutého vzdelania na výšku platu na Slovensku. Údaje pre analýzu sú výsledkom kontinuálneho prieskumu platov Merces.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Profesia. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 55 000 respondentov.

Pri pohľade na všeobecné porovnanie platov podľa dosiahnutého vzdelania nenastalo žiadne prekvapenie. Najviac zarábajú zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa a potom v pravidelných odstupoch zamestnanci s ostatnými úrovňami vzdelania: bakalárske, stredoškolské s maturitou a stredoškolské bez maturity.

 Dosiahnuté vzdelanie Priemerný plat Medián*
 vysokoškolské II. stupňa 30 512 26 667
 vysokoškolské I. stupňa (bakalárske) 22 814 20 000
 stredoškolské s maturitou 19 773 18 000
 stredoškolské bez maturity 17 315 16 000
* Medián - polovica ľudí zarába menej ako uvedená hodnota   Zdroj: Merces.sk


Muž so stredoškolským vzdelaním bez maturity zarobí až o 40 percent viac ako žena s porovnateľným vzdelaním

Rozdiely v platoch podľa pohlavia sú pri všetkých stupňoch vzdelania. Muži zarábajú viac ako ženy s rovnakým vzdelaním.

 Priemerné platy podľa vzdelania a pohlavia
Zdroj: Merces.sk


Najvýraznejší rozdiel v platoch medzi pohlaviami bol zaznamenaný pri zamestnancoch so stredoškolským vzdelaním bez maturity, kde muži zarábajú o 40 percent viac ako ženy. Pri ostatných úrovniach vzdelania sú priemerné platy mužov vyššie o 27 až 35 percent ako u žien.

Nasledujúci graf ukazuje, v akom rozpätí sa pohybujú platy mužov a žien podľa vzdelania.

 Rozpätie priemerných platov podľa vzdelania a pohlavia
Zdroj: Merces.sk 

Z grafu vidieť, že čim má zamestnanec vyššie vzdelanie, tým je väčšia pravdepodobnosť, že si nájde lepšie platené zamestnanie a to bez ohľadu na pohlavie. Rozdiely v platoch podľa pohlavia sú však zrejmé. Napríklad 80 percent žien so stredoškolským vzdelaním bez maturity sa nachádza v príjmovej skupine od 8 500 do 19 500 Sk. Pri mužoch v tejto vzdelanostnej kategórii sa mesačné platy pohybujú od 11 500 Sk a dosahujú výšku 29 000 Sk. Pri zamestnancoch s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa je tento rozdiel ešte výraznejší. Mesačné platy žien sa pohybujú od 14 500 do 42 000 Sk. U mužov je rozpätie platov od 17 500 do 60 000 Sk.

Pri všetkých úrovniach vzdelania sa potvrdilo, že 60 až 68 percent zamestnancov na Slovensku zarába menej ako je priemerný plat.

Vzdelanie  Priemerný plat  Podiel zamestnancov s platom nižším ako priemer 
 Muži Ženy   Muži Ženy 
 Vysokoškolské II. stupňa
35 227  26 110  65%  64% 
 Vysokoškolské I. stupňa
26 959
20 270  62% 68%
 Stredoškolské s maturitou
22 412
17 631  63%  63% 
 Stredoškolské bez maturity
19 034
13 466  60%  62% 
 Zdroj: Merces.sk


Najmenšie regionálne rozdiely v platoch sú u stredoškolákov bez maturity

Výšku platu okrem dosiahnutého vzdelania ovplyvňuje aj miesto výkonu práce. Jednoducho sa dá povedať, že čím má zamestnanec vyššie vzdelanie, tým sa mu viac oplatí pracovať v Bratislavskom kraji.

 Priemerné platy podľa vzdelania a regiónu
Zdroj: Merces.sk 

Zatiaľ čo rozdiel platov medzi Bratislavským krajom a ostatnými krajmi je u zamestnancov so stredoškolským vzdelaním bez maturity len 1 500 Sk, u zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa je to až 6 400 Sk.


Najrýchlejšie rastú priemerné platy zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa

Medzi kritéria ovplyvňujúce plat zamestnancov patrí dĺžka praxe na danej pozícii. Už aj začínajúci zamestnanci s minimálnou praxou a vysokoškolským vzdelaním II. stupňa majú vyšší plat, ako ich rovnako skúsení kolegovia s nižším vzdelaním. Z prieskumu vyplýva, že zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa sa plat s rastúcou praxou zvyšuje najviac. Platy rastú najpomalšie zamestnancom so stredoškolským vzdelaním bez maturity napriek tomu, že ich prax rastie.

 Priemerné platy podľa vzdelania a praxe na pozícii
 Zdroj: Merces.sk

Podľa prieskumu dosahujú najvyššie platy zamestnanci s praxou od troch do desať rokov a to bez rozdielu dosiahnutého vzdelania. Rýchly rast platov v tomto období môže súvisieť so zmenami zamestnávateľov. Veľakrát novoprijatí zamestnanci môžu dostávať vyššie platy ako ich kolegovia, ktorí pracujú dlhšie vo firme.

Zamestnanci vo všetkých úrovniach vzdelania s praxou nad desať rokov majú nižšie platy ako ich kolegovia s nižšou praxou. Podľa Merces.sk  pracujú zamestnanci s praxou nad 10 rokov vo veľkej miere v štátnom sektore (viac ako tretina), kde sú vo všeobecnosti nižšie platy. Z toho dôvodu môžu znižovať priemerné platy zamestnancov s praxou nad 10 rokov.
 

Programátori s vysokou školou zarábajú v priemere o 8 000 Sk mesačne viac ako ich kolegovia s maturitou

Pri pohľade na vybrané pozície, ktoré vykonávajú zamestnanci s rozdielnym vzdelaním, zarábajú najviac vysokoškoláci II. stupňa.


Priemerné platy podľa vzdelania na vypraných pozíciach 
Zdroj: Merces.sk 

Najväčší rozdiel medzi platmi zamestnancov so stredoškolským vzdelaním s maturitou a vysokoškolským vzdelaním II. stupňa je z vybraných pozícii u hlavného účtovníka. Zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa na tejto pozícii zarába v priemere o 9 800 Sk viac ako jeho kolega s maturitou. U programátorov je tento rozdiel na úrovni 8 000 Sk. Naopak, najmenší platový nárast oproti dosiahnutému vzdelaniu bol zaznamenaný u respondentov na pozícii klientsky poradca, obchodný manažér a vedúci predajne, prevádzky.

Zaujímavé je aj porovnanie platov zamestnancov so stredoškolským vzdelaním s maturitou a bez maturity. Na vybraných pozíciách sú tieto rozdiely minimálne, v prípade obchodného zástupcu takmer žiadne.

Vo všeobecnosti boli najväčšie platové rozdiely zaznamenané medzi zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa a stredoškolským vzdelaním s maturitou na týchto pozíciách: marketingový riaditeľ, vedúci nákupu v oblasti obchodu, vedúci oddelenia v bankovníctve, bezpečnostný manažér, IT manažér, finančný manažér, marketingový manažér, obchodný riaditeľ, ekonomický/finančný riaditeľ, personálny riaditeľ a projektový manažér v oblasti marketing, reklama a PR. Pri týchto pozíciách predstavuje plat zamestnancov so stredoškolským vzdelaním s maturitou 30 až 60% platu zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. Pozície v tejto skupine už svojou povahou vyžadujú okrem získaných zručností aj odborné vysokoškolské vzdelanie.

Zarábajú stredoškoláci viac ako vysokoškoláci?

Z údajov od respondentov Merces.sk vyplýva zaujímavá skutočnosť, že na trhu práce sú aj pozície, na ktorých zamestnanci so stredoškolským vzdelaním s maturitou zarábajú na tej istej pozícii viac ako zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa. Ide napríklad o nasledujúce pozície: ekológ, environmentalista, CNC/PLC programátor, prevádzkar a recepčná v oblasti cestovného ruchu, gastro, hotelierstvo, chemický laborant, klientsky poradca, lektor, školiteľ v oblasti ľudských zdrojov a personalistiky, colný deklarant, redaktor, telefonický operátor, IT architekt, majster výroby a prijímací technik v automobilovom priemysle. Zamestnanci so stredoškolským vzdelaním s maturitou majú na týchto pozíciách až o 12 percent vyšší plat ako zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa. Ide o pozície, ktorých povaha vykonávanej práce vo väčšej miere závisí od nadobudnutých zručností zamestnanca ako na získanom vzdelaní.


Najčastejším benefitom zamestnancov s vysokou školou je vzdelávanie zamestnancov, pre zamestnancov so stredoškolským vzdelaním bez maturity nápoje na pracovisku

Prieskum platov Merces.sk mapuje aj poskytovanie benefitov, pričom každý respondent mohol uviesť viac ako jeden z uvedených trinástich benefitov. Vo všeobecnosti zamestnávatelia poskytujú podstatne viac benefitov vysokoškolsky vzdelaným zamestnancom. Príspevok na zdravotné pripoistenie a preplatenie dopravy do práce sú najčastejšie poskytované zamestnancom so stredoškolským vzdelaním bez maturity a najmenej zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.

Poskytovanie benefitov podľa vzdelania 
Zdroj: Merces.sk 

Najväčšie rozdiely v poskytovaní benefitov medzi zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa a zamestnancami so stredoškolským vzdelaním bez maturity sú v poskytovaní benefitov notebook, služobné auto a mobilný telefón aj na súkromné účely.


Vysokoškolákom sa najviac oplatí pracovať v Maďarsku, stredoškolákom bez maturity v Českej republike

Na základe prieskumov platov Merces na Slovensku, v Maďarsku a Českej republike sú najnižšie platy bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie na Slovensku.

Aj v Maďarsku a Českej republike sa potvrdilo, že čím majú zamestnanci vyššie vzdelanie, tým dostávajú vyšší plat. Rozdiel platov medzi zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa a stredoškolským vzdelaním bez maturity je najväčší v Maďarsku a najmenší na Slovensku.

Priemerné platy podľa vzdelania a krajín 
Zdroj: Merces.sk, Merces.hu, Merces.cz


Záver

Z celkovej analýzy týkajúcej sa vplyvu vzdelania na výšku platu vyplýva, že je potrebné sa vzdelávať. Zamestnanci s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa dosahujú podľa hore uvedených sledovaných kritérií vyššie platy ako zamestnanci s nižším vzdelaním. Taktiež sa potvrdilo, že vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci majú vo väčšej miere poskytované benefity.