logo

Novodobé kompenzačné modely, o ktorých počuť stále viac

2.4.2024

cover image

V súčasnosti naberá čoraz viac na význame spôsob, akým organizácie odmeňujú svojich zamestnancov. Tradičné modely odmeňovania sú stále využívané väčšinou firiem, no diskutuje sa aj o iných inovatívnych prístupoch, ktoré odzrkadľujú aktuálne potreby zamestnancov. V článku sme sa pozreli na niektoré z tých, s ktorými sa už dnes môžeme stretnúť.

Tradičný model odmeňovania

Vychádza z analýzy hodnoty práce na základe jej povinností, zodpovedností a požiadaviek.  Cieľom je vytvoriť hierarchiu pracovných miest a prideliť platové triedy a platové rozpätie, ktoré určujú, aká odmena danej pozícií prináleží.  

„Pay for skills“ alebo odmeňovanie za zručnosti

Odmeňovanie za zručnosti je jednou z alternatívnych foriem mzdovej štruktúry, kde zamestnávatelia priraďujú hodnotu špecifickým schopnostiam zamestnanca. Presná hodnota priradená každej zručnosti sa zvyčajne líši v závislosti od jej zložitosti, dopytu po nej na trhu práce a od toho, aká dôležitá je pre úspech spoločnosti.  Pracovná pozícia alebo odpracované roky teda nie sú rozhodujúce.
Hlavným cieľom je motivovať zamestnancov k tomu, aby svoje zručnosti rozvíjali, učili sa novým a zvýšili tak svoj prínos pre firmu. Zatiaľ čo sa odmena za výkon zameriava na výsledky práce a naplnenie cieľov, odmena za zručnosti kladie dôraz na rozsah zručností, ktoré zamestnanci vlastnia a uplatňujú v práci. Ak má firma zamestnanca, ktorý ovláda projektový manažment, analýzu dát a programovanie, v tomto modeli bude mať vyšší plat, než zamestnanec, ktorý ovláda výhradne jednu z týchto zručností.

Variabilný plat je odmenou za dobre vykonanú prácu

Ďalším modelom odmeňovania je variabilná mzda. Znamená to, že časť mzdy zamestnanca sa neodvíja od jeho pevnej mzdy či hodinovej sadzby, ale od jeho výkonu, výsledkov a pozitívneho prínosu. Môže zahŕňať rôzne výkonnostné bonusy, provízie, odmeny zo zisku, ale nájdeme ju napríklad aj vo forme možnosti získať akcie spoločnosti. 
Variabilná mzda dokáže motivovať zamestnancov k výkonom, zosúladiť ich záujmy s cieľmi spoločnosti a pomôže tiež kontrolovať náklady na prácu. Je často skloňovaná ako stimul na udržiavanie si zamestnancov a ich spokojnosť s prácou. Hoci o tomto type kompenzácie počujeme najčastejšie v spojitosti s obchodnými pozíciami, môže sa týkať aj iných, menej tradičných pozícií.

„Total rewards“ je komplexným balíkom odmien

Tento kompenzačný model ide nad rámec tradičného odmeňovania, ktoré zahŕňa len finančné odmeny, ako sú mzda a bonusy. „Total Rewards“ zohľadňuje širší a komplexnejší súbor benefitov, ktoré zamestnanci získavajú vďaka práci v spoločnosti. Ide teda aj o nefinančné aspekty, ktoré prispievajú k celkovej spokojnosti zamestnanca. Túto formu kompenzácie si môžeme rozdeliť nasledovne:

  • Finančné odmeny: mzda, bonusy, provízie
  • Nefinančné odmeny: vzdelávanie, flexibilný pracovný čas, účasť na konferenciách
  • Zdravie a wellness: poskytovanie starostlivosti, podpora fyzického i psychického zdravia
  • Zmysluplnosť práce: uznanie, rozvojové príležitosti, firemná kultúra

Zamestnávatelia sa tým snažia vytvoriť atraktívne a udržateľné pracovné prostredie, kde majú zamestnanci pokryté všetky ich pracovné i osobné potreby.

Platy.sk - Total rewards program - komponenty

„Mzda na požiadanie“ alebo skorý prístup k ďalšej výplate

Mzda na požiadanie (on-demand pay) dáva zamestnancom možnosť získať zarobené peniaze skôr, než pred plánovanou výplatou. Zamestnanci majú v spoločnosti vytvorené konto, v ktorom si môžu skontrolovať, koľko zarobili a previesť si zarobenú sumu na svoj účet aj mimo výplatný termín. Výhody mzdy na požiadanie spočívajú v schopnosti zamestnancov získať prístup k finančným prostriedkom, keď ich najviac potrebujú. Ocenia to napríklad v prípade nečakaných výdavkov a udalostí.

Aká je budúcnosť odmeňovania?

Zmena spôsobu odmeňovania vo firme je náročný proces a vyžaduje si dôkladnú prípravu a komunikáciu smerom do firmy. Dá sa preto očakávať, že firmy si budú osvojovať prvky jednotlivých typov kompenzácie postupne, než by systém odmeňovania menili od základov. 
Nové prístupy k odmeňovaniu však potvrdzujú to, že odmeňovanie už nie je len nástrojom motivácie, ale aj kľúčovým faktorom pre udržateľný rast a úspech organizácií v dnešnom konkurenčnom prostredí. 


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat