logo

Na čo slúži program celkového odmeňovania a ako ho vytvoriť?

cover image

Program celkového odmeňovania alebo total rewards program je súbor miezd, benefitov a ďalších výhod, ktoré ponúka firma svojim zamestnancom. Dobre nastavený total rewards program pomáha prilákať najlepších kandidátov na trhu a tiež si ich udržať. Čo všetko takýto program zahŕňa a ako ho nastaviť?

Na začiatku zdôraznime, že program pre celkové odmeňovanie nepozostáva len z platu a finančných alebo nefinančných benefitov, ale aj z ďalších výhod, ako sú príjemné pracovné prostredie, možnosť kariérneho rozvoja a dostatok uznania. To všetko prispieva k spokojnosti zamestnancov a posilňuje ich lojalitu voči firme. Zároveň ich motivuje k lepším výkonom.

5 základných zložiek programu celkového odmeňovania

 • Mzda: Ide o základnú finančnú odmenu za prácu, ktorá zahŕňa plat alebo mzdu, bonusy, provízie a iné formy odmeňovania závislé od výsledkov.
 • Benefity: Ide o doplnkové finančné alebo nefinančné výhody, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom okrem platu. Patria sem napríklad príspevky na poistenie, dovolenky, stravovanie nad rámec zákona, možnosť používať služobné auto na súkromné účely atď.
 • Pracovné prostredie: Sú to fyzické a psychologické podmienky, v ktorých zamestnanec pracuje. Patrí sem napríklad bezpečnosť, ergonómia, ale aj flexibilita práce, možnosť pracovať na diaľku, ďalej firemná kultúra, hodnoty a etika, ktoré sa prejavujú v každodennom styku so zamestnancami a v činnosti celej firmy.
 • Kariérny rozvoj: Ide o príležitosti na rast a získavanie kvalifikácie, ktoré umožňujú osobný a profesionálny rozvoj zamestnancov. Patria sem napríklad úhrady alebo príspevky na školenia, mentoring a koučing, kvalitný feedback, plánovanie kariéry, rotácia pozícií a povýšenie.
 • Uznanie: Patria sem všetky formy ocenenia, ktoré zamestnávateľ udeľuje zamestnancom za ich prínos pre organizáciu. Môžu mať podobu verejného ocenenia, darov, pochvál a poďakovaní.

Ako vytvoriť dobrý program na celkové odmeňovanie

 1. Vyhodnoťte existujúce stratégie
 2. Začnite vyhodnotením aktuálneho programu odmeňovania. Môžete vychádzať z toho, čo spoločnosť ponúka ako stimuly len pre určité zložky zamestnancov, a vytvoriť niečo podobné pre všetkých. Ak napríklad spoločnosť poskytuje peňažný bonus zamestnancom, ktorí prekročia mesačnú predajnú kvótu, vytvorte ďalšie motivačné stratégie, ktoré možno ponúknuť všetkým, ktorí prispievajú k dosiahnutiu cieľov spoločnosti.
 3. Požiadajte o podnety pri plánovaní a vývoji nového programu
 4. Pri hodnotení súčasných motivačných programov a brainstormingu nových nápadov sa snažte získať čo najviac podnetov z firmy: je dobré osloviť ľudí na rôznych pozíciách vo firme, od radových zamestnancov cez tímlídrov až po najvyššie vedenie. Ďalším zdrojom nápadov môže byť celofiremný prieskum. Prieskum vám poskytne prehľad o tom, čo v súčasnom motivačnom programe funguje, čo je potrebné zlepšiť, a prinesie návrhy na nové formy odmien.
 5. Zohľadnite trhové trendy a konkurenciu
 6. Aby bol total rewards program atraktívny pre súčasných aj potenciálnych zamestnancov, je potrebné sledovať i situáciu na trhu a ponúkať také odmeny a benefity, ktoré budú konkurencieschopné. V tom vám pomôže platový nástroj Platy.cz, ktorý má k dispozícii nielen údaje o platoch, ale aj o benefitoch, ktoré ponúkajú rôzne veľké spoločnosti na trhu svojim ľuďom. Situáciu na trhu je potrebné pravidelne monitorovať a total rewards program podľa toho prispôsobovať.
 7. Vyhodnoťte nápady a stanovte metodiku odmeňovania
 8. Na základe získaných podnetov navrhnite, ako zaviesť nové prvky do existujúceho systému odmeňovania. Stanovte tiež konkrétne míľniky potrebné na získanie nároku na odmeny a metódy na určenie, kedy niekto tieto stanovené míľniky dosiahne. Efektívne stratégie odmeňovania kombinujú individuálne a tímové stimuly, aby odmenili individuálne úsilie aj tímové úspechy. Je tiež dobré ponúkať určitú flexibilitu pri čerpaní benefitov podľa individuálnych potrieb zamestnancov. Program odmeňovania bude firmu niečo stáť, preto je potrebné vyhodnotiť, aké prvky do programu zaradiť aj vzhľadom na náklady, ktoré si to vyžiada.
 9. Propagujte nový total rewards program
 10. Aby bol total rewards program účinný, informujte o ňom zamestnancov prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú intranet, e-maily, letáky, prezentácie, stretnutia a ďalšie. Je potrebné hlavne vysvetliť, ako je výkon zamestnancov prepojený s odmenami a benefitmi nového programu. Zamestnanci a nadriadení by tiež mali mať jasno v tom, ako sa meria tímový a individuálny pokrok.
 11. Vyhodnoťte a zmerajte účinnosť novej stratégie
 12. Po zavedení novej stratégie odmeňovania vyhodnocujte jej účinnosť. Medzi hlavný ukazovateľ, ktorý treba sledovať, patrí zvýšenie výkonnosti jednotlivých zamestnancov, tímov aj celej spoločnosti. Pomohol nový rewards program dosiahnuť spoločnosti jej kľúčové ciele? Zmysluplná a motivačná stratégia celkového odmeňovania by sa mala časom prejaviť vo vyššej produktivite, a tým aj vo finančných výsledkoch spoločnosti. Zároveň by mala firma ušetriť vďaka nižšej fluktuácii a vyššej miere udržania si zamestnancov. Nezanedbateľným prínosom je aj posilnenie značky zamestnávateľa. Ak bude program odmeňovania dobre fungovať, ľudia u vás budú pracovať radi, i keď nebudete ponúkať výrazne nadpriemerné mzdy.

Čomu sa pri vytváraní total rewards programu vyhnúť

 • Nedostatočnému financovaniu: Firma musí byť schopná pokryť náklady na odmeny a benefity total rewards programu. Ak je program podfinancovaný, môže to viesť k nespokojnosti, frustrácii a odchodu zamestnancov.
 • Nespravodlivému fungovaniu: Total rewards program musí byť spravodlivý a transparentný pre všetkých zamestnancov. Ak to tak nie je, môže to spôsobiť konflikty medzi zamestnancami, posilniť ich nedôveru voči firme a zapríčiniť stratu motivácie dosahovať stanovené ciele.
 • Nepružnosti systému: Je tiež potrebné, aby bol total rewards program flexibilný a bolo ho možné prispôsobovať zmenám vo firme aj mimo nej. Ak je stratégia odmeňovania rigidná alebo zastaraná, nebude pre existujúcich, ale ani potenciálnych zamestnancov dostatočne atraktívna.

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat