logo

Milionárska daň sa týka 15% zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním

13.2.2008

Zmena zákona o dani z príjmov sa podľa prieskumu platov Merces najviac dotýka zamestnancov s vysokoškolským alebo postgraduálnym vzdelaním. Z údajov v prieskume vyplýva, že najviac na daniach odvedú pracovníci v bankovníctve, informačných technológiách, poštách a telekomunikáciách alebo farmácii. Tieto a ďalšie zistenia ponúka internetový prieskum platov Merces.sk.

Parlament Slovenskej republiky v roku 2007 prijal novelu Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorá zavádza tzv. „milionársku daň". Podľa § 11 tohto zákona sa zvýšené daňové zaťaženie dotkne ľudí, ktorí mesačne zarábajú viac ako 47 600 Sk v hrubom. Od tejto úrovne zárobkov sa zamestnancom znižuje nezdaniteľná časť základu dane, čím sa ich daňové zaťaženie reálne zvyšuje. Zamestnancom, ktorí zarábajú približne nad 85 000 Sk mesačne v hrubom, majú odpočítateľnú položku rovnajúcu sa nule, takže ich daňové zaťaženie je najvyššie.

V internetovom prieskume platov Merces.sk si už vyše 60 000 zamestnancov na Slovensku porovnalo svoj plat s ľuďmi na rovnakej pozícii, čím bola získaná bohatá databáza údajov na analýzu toho, akých pracovných pozícii sa „milionárska daň" týka.

Najviac na daniach odvedú hlavne riaditelia a špecialisti v IT a bankovníctve

Vo všeobecnosti sa zvýšené daňové zaťaženie týka pozícií v kategórii vrcholový manažment.

Medzi pozície, ktorých sa novela Zákona o dani z príjmov dotýka tým, že sa nezdaniteľná časť základu dane postupne znižuje, patria napríklad tieto: generálny riaditeľ, country director, manager, ekonomický/finančný riaditeľ, riaditeľ IT, technický riaditeľ, personálny riaditeľ, výrobný riaditeľ, marketingový riaditeľ, obchodný riaditeľ a výkonný riaditeľ, riaditeľ logistiky, vedúci leasingového oddelenia, produktový manažér a regulatory affairs manager v zdravotníctve, farmácii a sociálnej oblasti, finančný manažér, IT manager, IT architekt, IT projektový manažér, špecialista, prevádzkový manažér a riaditeľ pobočky. Priemerné mesačné platy nad 85 000 Sk, čiže nulovú nezdaniteľnú časť základu dane, majú len generálni riaditelia a country directori.

Pozícia  Podiel zamestnancov so zníženou odpočítateľnou položkou - hrubý mesačný plat nad 47 600 Sk Podiel zamestnancov s nulovou odpočítateľnou položkou - hrubý mesačný plat nad 85 000 Sk 
Generálny riaditeľ  84%  59% 
Country director, manager 
 81% 56%
Obchodný riaditeľ  61% 0%
IT manager  51%  0% 
IT projektový manažér, špecialista 
 48% 0%
Riaditeľ pobočky  42% 0%
Zdroj: Merces.sk


Znížená nezdaniteľná časť základu dane sa podľa prieskumu týka 9% zamestnancov vo vrcholovom manažmente, ale len 2% zamestnancov na ostatných pozíciách.

Najviac pozícií s mesačným platom nad 47 600 Sk je v bankovníctve a peňažníctve

Nie všetci riaditelia a zamestnanci vo vrcholovom manažmente zarábajú nad 47 600 mesačne. Podľa údajov z prieskumu sa zvýšené daňové zaťaženie zamestnancov vo vrcholovom manažmente netýka napríklad spoločností pôsobiacich v poradenstve (napr. personálne, finančné, energetické a pod.), sprostredkovaní práce a študijných pobytov, v oblastiach hotely, penzióny, ubytovne a pod., poľnohospodárstvo a neziskové organizácie, občianske združenia.

Znížená odpočítateľná položka sa podľa prieskumu platov Merces.sk týka pozícií v nasledujúcich odvetviach:

OdvetviePozícia  Priemerný mesačný plat 
 Bankovníctvo, peňažníctvo  IT projektový manažér, špecialista 98 000
 IT manager
72 000 
 Vedúci oddelenia
57 000
 Marketingový manažér
55 000 
 Projektový manažér
54 000 
 Personálny manažér
51 000 
 IT analytik
51 000 
 Programátor50 000 
 Riaditeľ pobočky
49 000 
 Audítor48 000 
Informačné technológie Finančný manažér 69 000 
IT architekt 56 000 
IT manager 55 000 
Key account manager (Obchod) 52 000 
Personálny manažér 50 000 
IT projektový manažér, špecialista 49 000 
 Konzultant
(Ekonomika, financie, účtovníctvo)
49 000
Pošta, telekomunikácie  IT manager 67 000 
Manažér zákazníckeho servisu 59 000 
Marketingový manažér 54 000 
Produktový manažér 51 000 
Key account manager (Obchod) 49 000 
Projektový manažér 48 000 
Farmácia Produktový manažér 76 000 
Regulatory affairs manager 63 000 
Obchodný manažér 62 000 
Monitor klinických štúdií 50 000 
Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov  IT manager 59 000 
Personálny manažér 54 000 
Elektrotechnický priemysel  Personálny manažér
55 000 
Stavebný priemysel Revízny technik 52 000 
Predaj tovaru na ďalšie spracovanie a použitie (napr. veľkoobchody)   Key account manager (Obchod) 53 000
Zdroj: Merces.sk


Najviac pozícií s mesačnými platmi nad 47 600 Sk je v sektore bankovníctvo, peňažníctvo, nasledujú oblastí informačné technológie, pošty, telekomunikácie a farmácia. IT projektoví manažéri, špecialisti zarábajú v priemere vysoko nad 85 000 Sk, čo znamená, že títo zamestnanci majú nulovú odpočítateľnú položku.

Podľa prieskumu platov v bankovníctve a peňažníctve pracuje až 16% zamestnancov so zníženým základom dane. V odvetví pošta a telekomunikácie je to 11% a v informačných technológiách 10% zamestnancov. Tesne za nimi nasledujú oblasť farmácie s 9% zamestnancami, ktorí odvádzajú vyššie dane.

Podiel zamestnancov s mesačným platom nad 47 600 Sk podľa odvetvia
Zdroj: Merces.sk


Znížená odpočítateľná položka sa dotýka 14% mužov a len 5% žien zapojených v prieskume

Zníženie odpočítateľnej položky sa na základe údajov od respondentov týka predovšetkým mužov.

Podiel zamestnancov so zníženou nezdaniteľnou časťou základu dane podľa pohlavia
Zdroj: Merces.sk

Z prieskumu vyplýva, že postupné znižovanie odpočítateľnej položky základu dane sa dotkne 14% mužov a len 5% žien. 

Muži, ktorí zarábajú v priemere nad 47 600 Sk, pracujú napríklad vo vrcholovom manažmente, ďalej na pozícii vedúci leasingového oddelenia, finančný manažér, IT architekt, vedúci právneho oddelenia, audítor, projektový manažér v telekomunikáciách a podobne. Zvýšené daňové zaťaženie sa najviac dotýka riaditeľov vydavateľstva, vedúcich leasingového oddelenia a produktových manažérov v zdravotníctve a farmácii.

Pozície, na ktorých ženy zarábajú v priemere nad 47 600 mesačne, sú okrem vrcholového manažmentu aj produktový manažér a regulatory affairs manager v zdravotníctve, farmácii, sociálnej oblasti alebo finančný manažér.

V Prešovskom a Trenčianskom kraji zarábajú nad 47 000 Sk mesačne len respondenti vo vrcholovom manažmente 

Najviac pozícií, ktorých sa dotýka milionárska daň, je podľa prieskumu Merces v Bratislavskom kraji. Ide napríklad o pozície vo vrcholovom manažmente, ďalej Vedúci leasingového oddelenia, Riaditeľ pobočky v bankovníctve, IT projektový manažér, špecialista, Daňový poradca, Personálny manažér a pod. Priemerné mesačné platy na týchto pozíciách sa pohybujú od 49 000 do 72 000 Sk. Podľa prieskumu platov má priemerný mesačný plat nad 47 600 Sk až 9% zamestnancov v Bratislavskom kraji. 

V Banskobystrickom kraji majú priemerný mesačný plat vyšší ako 47 600 Sk okrem vrcholového manažmentu len zamestnanci na pozícii Revízny technik - 54 000 Sk. V Košickom kraji vyššie dane platia okrem vrcholového manažmentu zamestnanci na pozíciách Riaditeľ pobočky v Bankovníctve (53 000 Sk/mesiac) a Finančný manažér 53 000 Sk/mesiac). Rovnako ako v košickom kraji, aj v Žilinskom kraji sa podľa prieskumu milionárska daň týka okrem vrcholového manažmentu zamestnancov na pozíciách Finančný manažér 58 000 Sk/mesiac) a Riaditeľ pobočky v Bankovníctve (50 000 Sk/mesiac). V Nitrianskom kraji sa priemerné mesačné platy nad 47 600 Sk vyskytujú okrem vrcholového manažmentu na pozíciách Procesný inžinier vo Výrobe (74 000 Sk) a Projektový manažér v Elektrotechnike a energetike (48 000 Sk). V Trnavskom kraji dosahujú priemerný mesačný plat nad 4 600 Sk okrem vrcholového manažmentu riaditelia pobočky v bankovníctve - 50 000 Sk. V týchto piatich krajoch sa podiel zamestnancov s priemerným mesačnom platom nad 47 600 Sk pohybuje od jedného do dvoch percent. 

V Trenčianskom a Prešovskom kraji sa milionárska daň týka len zamestnancov na pozíciách vo vrcholovom manažmente. Podiel zamestnancov s priemerným mesačným platom nad 47 600 Sk je podľa prieskumu platov Merces.sk pod jedno percento.

Zníženú nezdaniteľnú časť základu dane majú aj zamestnanci so stredoškolským vzdelaním

Znižovanie odpočítateľnej položky sa z pohľadu dosiahnutého vzdelania dotýka zamestnancov s postgraduálnym a vysokoškolským vzdelaním II. stupňa a to na nasledujúcich pozíciách.

Postgraduálne vzdelanie:
Pozícia Priemerný mesačný plat 
IT projektový manažér, špecialista  99 000
Personálny manažér 65 000 
Finančný manažér 61 000 
Vedúci oddelenia (Bankovníctvo)
60 000 
Projektový manažér (Elektrotechnika a energetika)  57 000 
Projektový manažér (Stavebníctvo a reality)  49 000 
Obchodný manažér
49 000 
Zdroj: Merces.sk


Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa:
Pozícia  Priemerný mesačný plat 
Vedúci leasingového oddelenia  67 000 
Produktový manažér (Zdravotníctvo, farmácia, sociálna oblasť)  66 000 
Regulatory affairs manager (Zdravotníctvo, farmácia, sociálna oblasť)62 000
IT manager 59 000 
Finančný manažér 58 000 
Vedúci oddelenia (Bankovníctvo)  55 000 
IT architekt 54 000 
IT projektový manažér, špecialista  53 000 
Riaditeľ pobočky (Bankovníctvo)  51 000 
Key account manager (Obchod)  49 000 
Bezpečnostný manažér 49 000 
 Riaditeľ vydavateľstva
48 000 
Zdroj: Merces.sk


Nulovú odpočítateľnú časť majú podľa prieskumu len zamestnanci na pozícii IT projektový manažér, špecialista.
Vzdelanie Podiel zamestnancov s mesačným platom nad 47 600 Sk 
Podiel zamestnancov s mesačným platom na 85 000 Sk 
Postgraduálne 19%7% 
Vysokoškolské II. stupňa 15% 4%
Vysokoškolské I. stupňa 6% 2% 
Stredoškolské s maturitou 3% 1% 
Stredoškolské bez maturity 2% 1% 
Zdroj: Merces.sk


Do prieskumu platov sa zapojilo celkovo 22 631 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, znižovanie nezdaniteľnej časti sa týka 15% z nich a nulovú nezdaniteľnú časť má 4% zamestnancov. U zamestnancov s postgraduálnym vzdelaním sú tieto podiely vyššie. Znižovanie odpočítateľnej položky od základu dane sa týka až 19% respondentov s týmto vzdelaním a nulovú odpočítateľnú položku má podľa prieskumu 7% zamestnancov s postgraduálnym vzdelaním.

Zo zamestnancov s maturitným vzdelaním sa zvýšené daňové zaťaženie týka IT architektov, ktorých priemerný mesačný plat je 52 000 Sk. Medzi zamestnancami s nadstavbovým vzdelaním sa milionárska daň týka iba Revíznych technikov, ktorí zarábajú v priemere 57 000 Sk mesačne. Znížená nezdaniteľná časť sa týka aj zamestnancov s bakalárskym vzdelaním, ktorí pracujú na pozíciách: Riaditeľ pobočky (55 000 Sk/mesiac) a Key account manager (48 000 Sk/mesiac) v Obchode.

Vo veľkých firmách majú nulovú odpočítateľnú položku 4% zamestnancov, v malých len 1%

Podľa prieskumu platov sa zmena v zákone o dani z príjmov najviac dotkne zamestnancov pracujúcich vo veľkých spoločnostiach. Čím má spoločnosť viac zamestnancov, tým má aj väčší podiel tých, ktorí reálne odvedú vyššie dane. Kým pri firmách s menej ako desať zamestnancami „milionárska daň" postihne len 5% zamestnancov, v organizáciách s počtom nad 1000 zamestnancov je to až 13%.

Podiel zamestnancov so zníženou nezdaniteľnou časťou základu dane podľa veľkosti spoločnosti
Zdroj: Merces.sk 

Čo sa týka podielu zamestnancov s nulovou nezdaniteľnou časťou základu dane, v malých firmách ju má len jedno percento zamestnancov, vo veľkých takmer 4 percentá.

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat