Každý štvrtý zamestnanec dostáva trinásty plat,... - Platy.sk
logo

Každý štvrtý zamestnanec dostáva trinásty plat, ročné odmeny každý tretí

Najvyšší priemerný trinásty plat majú generálni riaditelia, najnižší vedúci úseku v predajni. Trinásty plat dostáva každý tretí muž, ale len každá piata žena. Najvyššie trináste platy čakajú na zamestnancov s vyšším vzdelaním. Najnižšie ročné odmeny majú učitelia, samostatní radcovia a strážnici. Len zamestnanci spoločnosti s obecným vlastníctvom majú nižšie ročné odmeny ako ich priemerný mesačný plat. Len na Slovensku dosahuje priemerný 13. plat priemernú mesačnú mzdu.

Kontinuálny prieskum platov Merces.sk, ktorý navštívilo vyše 41 000 respondentov, sa zaoberá okrem mesačných miezd aj výškou trinásteho platu a finančných odmien vyplácanými za rok. Z údajov vyšli zaujímavé zistenia o týchto benefitoch podľa pozícii, pohlavia, vzdelania, praxe, vlastníctva spoločnosti a lokality.


Hlavný rozdiel medzi odmenou a trinástym platom je ten, že kým trinásty plat je väčšinou dohodnutý v pracovnej alebo kolektívnej zmluve, tak odmena sa vypláca podľa výsledkov jednotlivca či firmy a jej vyplatenie a výška závisí len od rozhodnutia nadriadeného, prípadne zamestnávateľa.


Najvyšší priemerný trinásty plat majú generálni riaditelia, najnižší vedúci úseku v predajni

Najlepšie sú 13. platom v porovnaní so svojimi mzdami odmeňovaní zamestnanci na pozícii daňový poradca, kde 13. plat predstavuje až 144% priemernej mesačnej mzdy. Podľa prieskumu dostáva 13. plat necelých 36% ľudí na tejto pozícii. Ďalšími pozíciami, na ktorých je priemerný trinásty plat výrazne vyšší ako ich priemerná mesačná mzda, sú poistný matematik, architekt a správca budov. Na konci rebríčka v podiele 13. platu voči priemernej mesačnej mzde sú pozície zvárača, vedúceho úseku, strojného zámočníka a projektového manažéra v strojárstve.

Zo všetkých pozícií majú v absolútnych číslach najvyšší trinásty plat generálni riaditelia - 102 000 Sk. Ich priemerný mesačný plat je však ešte vyšší - 109 500 Sk. Naopak, najnižší priemerný trinásty plat poskytujú zamestnávatelia pracujúcim na pozícii vedúci úseku v predajni - 11 000 Sk. Priemerný plat na tejto pozícii je takmer 19 000 Sk.

Analýza ukázala, že suverénne najčastejšie sa trinásty plat poskytuje na pozícii hutníka, kde 80% zamestnancov na tejto pozícii uviedlo, že dostáva 13. plat. Za nimi nasledujú policajti (75%) a technológovia v elektrotechnike a energetike (66%). Takmer vôbec trinásty plat nedostávajú učitelia, pracovníci strážnej služby a čašníci.

 
Zdroj: Merces.sk 

Trinásty plat dostáva každý tretí muž a každá piata žena

Podľa údajov z Merces.sk dosahuje priemerný 13. plat žien 101% ich priemerného mesačného platu. Naopak, u mužov je priemerný 13. plat o niečo nižší ako ich priemerná mesačná mzda.

PohlaviePriemerný mesačná mzda (Sk) 
 Priemerný 13. plat (Sk)  Podiel 13. platu k priemernej mesačnej mzde  Podiel zamestnancov s 13. platom
žena20 750 21 085  101,61%  21,52%
muž27 656  25 316  91,54%  29,06%

Analýza však ukázala, že 13. plat dostáva skoro každý tretí muž, ale len každá piata žena.

 Priemerný 13. plat podľa pohlavia
Zdroj: Merces.sk 

Najvyššie trináste platy čakajú na zamestnancov s vyšším vzdelaním a s praxou od troch do desať rokov

Z pohľadu dosiahnutého vzdelania zamestnanca je najzaujímavejším zistením fakt, že najvyššie priemerné 13. platy vzhľadom k priemerným mesačným zárobkom majú ľudia so základným vzdelaním - 143%. Trinásty plat však podľa prieskumu dostáva len 11% zamestnancov s týmto vzdelaním.


 Priemerná mesačná mzda a 13. plat podľa vzdelania
Zdroj: Merces.sk


Podľa prieskumu sú trináste platy najčastejšie vyplácané zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa (29%).

Vzdelanie
Priemerný
 mesačný
 plat (Sk)

Priemerný
13. plat (Sk)

Podiel 13. platu
 k priemernej
 mesačnej mzde

Podiel
 zamestnancov
 s 13. platom
základné
15 869 22 700
143,05%
11,11%
postgraduálne
30 596
33 572
109,73%
23,37%
bakalárske
22 704
23 262
102,46%
24,42%
nadstavbové
19 410
19 070
98,25%
21,84%
vysokoškolské II. stupňa
30 464
28 255
92,75%
29,24%
stredoškolské s maturitou
19 719
18 207
92,34%
22,72%
stredoškolské bez maturity
17 205
14 705
85,47%
17,86%

Zaujímavé je, že voči svojim mesačným zárobkom majú najvyšší 13. plat zamestnanci s praxou menej ako 1 rok. Podľa prieskumu však z tejto skupiny zamestnancov dostáva trinásty plat len 17% z nich.

 Podiel zamestnancov s 13. platom podľa praxe na pozícii
Zdroj: Merces.sk 

Na ostatných úrovniach praxe sú podiely trinásteho platu k mesačným platom porovnateľne nízke a pohybujú sa okolo 93% priemerných mesačných zárobkov.

Prax na pozícii
Priemerný
 mesačný
 plat (Sk)

Priemerný
13. plat
(Sk)

Podiel 13. platu
 k priemernej
 mesačnej mzde

Podiel
 zamestnancov
 s 13. platom

menej ako 1 rok
20 033
20 413
101,89%
17,32%
6 až 10 rokov
26 846
26 326
98,06%
29,70%
1 až 2 roky
24 173
22 696
93,89%
26,07%
3 až 5 rokov
27 736
25 873
93,28%
29,66%
viac ako 10 rokov
22 856
21 145
92,51%
24,75%

Súkromné spoločnosti v Bratislavskom kraji sú najštedrejšie vo vyplácaní trinástych platov

Zaujímavé zistenie ponúka analýza pri pohľade na závislosť medzi poskytovaním 13. platu (a jeho výškou) od vlastníctva spoločnosti. Podľa prieskumu totiž najvyšší priemerný 13. plat voči priemerným mesačným platom majú zamestnanci v družstvách.

 Priemerná mesačná mzda a 13. plat podľa vlastníctva spoločnosti
Zdroj: Merces.sk 

Trinásty plat najčastejšie poskytujú zahraničné súkromné spoločnosti, ktorých 13. plat je v absolútnej hodnote aj najvyšší - 26 221 Sk. Najmenej dávajú zamestnávatelia 13. plat v spoločnostiach so štátnym vlastníctvom.

Vlastníctvo Priemerný
 mesačný
 plat (Sk)

Priemerný
13. plat
(Sk)

Podiel 13. platu
 k priemernej
 mesačnej mzde

Podiel
 zamestnancov
 s 13. platom

družstevné
18 449
18 759
101,68%
23,10%
združenie
19 665
19 154
97,40%
24,21%
štátne
19 376
18 753
96,79%
14,68%
súkromné domáce
20 903
20 101
96,16%
19,48%
súkromné zahraničné
29 590
26 221
88,61%
34,96%
obecné
18 576
16 176
87,08%
22,24%
N/A
22 404
22 565
100,72%
14,18%

Z regionálneho hľadiska sa trinásty plat najčastejšie vypláca v Bratislavskom (30%) a Trnavskom kraji (28%). Podiel vyplateného priemerného trinásteho platu k priemernej mesačnej mzde je najvyšší v Košickom kraji - 96% a najnižší v Trnavskom kraji - 88%.

 Priemerná mesačná mzda a 13. plat podľa krajov
Zdroj: Merces.sk 


Hlavné zistenia týkajúce sa vyplácania ročných odmien


Okrem 13. platu zamestnávatelia vyplácajú svojim zamestnancom rôzne typy finančných odmien od podielov zo zisku až po projektové odmeny. Väčšina z týchto odmien je vyplácaných ku koncu roka. Tieto odmeny sa pohybujú od niekoľkých tisícok a pri niektorých pozíciách siahajú až do niekoľkostotisícových hodnôt. 

Najnižšie ročné odmeny majú učitelia, samostatní radcovia a strážnici

Finančná odmena je najvyššia na pozíciách z vrcholového manažmentu, kde presahuje 180 000 Sk. U country directorov to je dokonca takmer 250 000 Sk. Najnižšie odmeny majú zamestnanci na pozíciách učiteľ, samostatný radca a pracovník strážnej služby, kde sa pohybuje okolo 12 000 Sk.

V porovnaní s priemerným mesačným platom sú najvyššie odmeny na pozíciách poľnohospodársky inžinier, agronóm, riaditeľ pobočky a realitný maklér. Na týchto pozíciách dosahujú priemerné odmeny trojnásobok ich priemerného mesačného platu. Najnižšie odmeny voči priemerným mzdám sú na pozíciách procesný inžinier v automobilovom priemysle a zvárač v strojárstve, kde ich odmena dosahuje necelé dve tretiny ich priemernej mesačnej mzdy.

 Podiel zamestnancov s ročnou odmenou podľa pozícií
Zdroj: Merces.sk 

Muži dostávajú v priemere o 39% vyššie ročné odmeny ako ženy

V porovnaní mužov a žien aj vo výške priemernej vyplatenej odmeny vedú muži, ktorých odmena je o 39% vyššia ako u žien.

 Priemerná mesačná mzda a odmeny podľa pohlavia
Zdroj: Merces.sk 

Ročné odmeny najčastejšie dostávajú vysokoškoláci

Najvyššie priemerné odmeny dostávajú podľa prieskumu zamestnanci s postgraduálnym vzdelaním (48 000 Sk), tesne za nimi nasledujú zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa (47 000 Sk). Na konci rebríčka sú odmeny pracovníkov s nadstavbovým vzdelaním (21 000 Sk) a stredoškolákov bez maturity (20 000 Sk).

Vzdelanie
Priemerný
 mesačný
 plat (Sk)

Priemerná
odmena (Sk)

Podiel odmeny
 k priemernej
 mesačnej mzde

Podiel
 zamestnancov
 s odmenou

základné 15 869
37 766
237,99%
17,68%
postgraduálne
30 596
48 503
158,53%
29,98%
vysokoškolské II. stupňa
30 464
47 219
155,00%
35,44%
stredoškolské s maturitou
19 719
25 106
127,32%
23,00%
bakalárske
22 704
28 590
125,93%
25,93%
stredoškolské bez maturity
17 205
20 318
118,09%
14,94%
nadstavbové
19 410
21 402
110,26%
21,60%

Odmeny dostáva viac ako každý tretí zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.

 Podiel zamestnancov s odmenou podľa vzdelania
Zdroj: Merces.sk 

Len zamestnanci spoločnosti s obecným vlastníctvom majú nižšie ročné odmeny ako ich priemerný mesačný plat

Výška a vyplácanie odmien závisí aj od vlastníctva spoločnosti, v ktorej zamestnanci pracujú. Všetky formy vlastníctva poskytujú odmeny vo výške presahujúcej priemerný mesačný plat, až na obecné vlastníctvo, kde odmena nedosahuje ani 90% z nej.

 Priemerná mzda a odmeny podľa vlastníctva spoločnosti
Zdroj: Merces.sk 

V spoločnostiach so súkromným zahraničným kapitálom a vlastnených obcami sa odmeny vyplácajú najčastejšie. V prvom prípade to dosahuje skoro 35% a v druhom dostane odmeny 30% zamestnancov.

Výška ročnej odmeny podľa praxe všade presahuje priemer mesačnej mzdy

V súvislosti s praxou vykonávanou na pozícií vyplácajú zamestnávatelia odmeny najčastejšie pracovníkom s praxou 3 až 5 rokov (34%). Najmenej často sú odmeny vyplácané zamestnancom s praxou nižšou ako 1 rok. Odmeny týchto pracovníkov však dosahujú najvyšší podiel v porovnaní s priemernou mesačnou mzdou, kde presahujú 1,5 násobok. Výška odmeny všade presahuje priemerný mesačný plat.

 Priemerná mesačná mzda a odmeny podľa praxe na pozícii
Zdroj: Merces.sk 


Výsledky medzinárodného porovnania

Vzhľadom k tomu, že prieskum platov Merces je etablovaný aj v okolitých krajinách, umožňuje medzinárodné porovnanie výšky trinásteho platu a jeho pomer k priemernej mesačnej mzde. V Českej republike sa do prieskumu zapojilo 37 400, v Maďarsku 31 200 respondentov.

Len na Slovensku dosahuje priemerný 13. plat priemernú mesačnú mzdu

V absolútnej hodnote je priemerná mesačná mzda aj priemerný 13. plat najvyšší v Českej republike. Iba na Slovensku sa priemerná výška trinásteho platu približuje výške priemernej mesačnej mzde. Priemerný 13. plat v Maďarsku predstavuje len 75% ich priemernému mesačnému zárobku.

 Priemerná mesačná mzda a 13. plat podľa krajín
Zdroj: Merces.sk, Merces.cz, Merces.hu


Hoci je v Maďarsku 13. plat najnižší, celkovo je tento bonus vyplácaný zo spomínaných krajín najčastejšie. Trinástemu platu sa poteší viac ako každý tretí zamestnanec. Opačná situácia je v Českej republike, kde je 13. plat skôr výnimkou a dostáva ho v priemere každý šiesty zamestnanec.

Najčastejšie dostávajú ročné odmeny zamestnanci v Maďarsku

Analýza ukázala, že najvyššia priemerná výška odmien vyplatených za rok je v Českej republike - v prepočte takmer 42 000 Sk. Viac ako priemernú mesačnú mzdu dostanú na odmenách aj zamestnanci v Slovenskej republike - skoro 35 000 Sk. Najhoršie sú na tom v Maďarsku, kde priemerná ročná odmena nedosahuje ani výšku priemernej mesačnej mzdy a aj jej absolútna hodnota je najnižšia zo sledovaných krajín - necelých 23 000 Sk.

 Priemerná mesačná mzda a odmeny podľa krajín
Zdroj: Merces.sk, Merces.cz, Merces.hu


Aj v tomto prípade však platí, že zamestnávatelia v Maďarsku vyplácajú odmeny pomerne nízke, ale najčastejšie. Až 40% zamestnancov uviedlo, že odmenu dostali. Na Slovensku dostáva odmenu v priemere skoro každý tretí zamestnanec, ale v Českej republike je to len každý piaty zamestnanec.

Záver

Na základe analýzy je možné tvrdiť, že finančné benefity sú pomerne rozšírené. Odmeny a provízie sú vyplácané častejšie ako 13. platy, čo môže súvisieť s tým, že k vyplateniu trinásteho platu sa zamestnávatelia zaväzujú. Navyše je priemerná ročná odmena o 48% vyššia ako priemerný trinásty plat.