logo

Exekúcia na mzdu je nepríjemný problém. Ako sa počíta a ako ju možno riešiť?

4.1.2024

cover image

Exekúcia na mzdu je jedným z najčastejších spôsobov vymáhania dlhov. Ak máte nezaplatené záväzky, môže sa stať, že vám exekútor prikáže zrážať časť vašej mzdy alebo peniaze na vašom bankovom účte. Ako sa tomu vyhnúť a ako sa z toho dostať?

Exekúcia na mzdu alebo zrážka zo mzdy a iných príjmov vzniká vtedy, keď máte neuhradené pohľadávky, o ktorých právoplatne rozhodol súd alebo iný orgán. Ak je nariadená exekúcia na mzdu, exekútor pošle exekučný príkaz zamestnávateľovi dlžníka.

Zamestnávateľ musí na jeho základe strhávať zo mzdy dlžníka určitú časť. Tá putuje k exekútorovi, ktorý ju neskôr vypláca veriteľom. Suma zo mzdy sa dlžníkovi strháva až do chvíle, keď je exekúcia vrátane príslušenstva (t. j. úrokov, úrokov z omeškania, nákladov exekúcie a pod.) úplne uhradená.

Ako sa o exekúcii na mzdu dozviem?

Exekučný príkaz sa vždy zasiela zamestnávateľovi, dlžníkovi aj veriteľovi. Môže sa však stať, že si dlžník nevyberá poštu alebo sa k nemu exekučný príkaz nedostane včas. Potom dochádza k situácii, keď sa o exekúcii dozvie až na základe nižšej výplaty.

Ako zistiť o exekúcii podrobnejšie informácie? Na Registri poverení na vykonanie exekúcie, kde sa dá hľadať podľa ECLI (Identifikátora európskej judikatúry), podľa IČO, resp. názvu povinného alebo podľa mena, priezviska a rodného čísla/dátumu narodenia fyzickej osoby.

TIP: Overte si, či nie ste v práci podhodnotení. Porovnajte si svoju mzdu s odmenami ostatných ľudí z odboru v Platovom nástroji Platy.sk.

Čo sa strháva a čo nie?

Pri exekúcii na mzde nie je nikdy zadržaná celá mzda, výška zrážok je daná zákonom. Zrážky sa počítajú z čistej mzdy. Exekúciou však možno postihnúť aj ďalšie príjmy dlžníka:

 • rodičovský príspevok
 • nemocenské dávky
 • dôchodok či štipendium
 • podporu v nezamestnanosti
 • odstupné
 • odmenu z dohody o pracovnej činnosti
 • odmenu z dohody o vykonaní práce

Naopak, niektoré sociálne dávky strhnuté byť nemôžu:

 • daňový bonus 
 • pôrodné, prídavok na dieťa
 • dávky v hmotnej núdzi
 • príspevok na bývanie

Koľko zostane zo mzdy?

Podľa zákona nemôže nastať situácia, keď dlžník nedostane zo svojho platu vôbec nič. Existuje totiž tzv. nepostihnuteľná suma, ktorú musí dlžník dostať vždy, aby mohol zaistiť svoje základné životné potreby a náklady na bývanie. 

Výška nepostihnuteľnej sumy závisí od výšky životného minima a normatívnych nákladov na bývanie, ktoré sa menia. Nepostihnuteľná suma bude tiež vyššia s každou vyživovanou osobou, čo je napríklad manžel/ka, nezaopatrené deti a ďalej osoby, u ktorých dlžník preukáže, že mu bolo stanovené výživné súdnou cestou. Suma na tieto vyživované osoby sa však nebude pripočítavať, ak je práve výživné na ne exekučne vymáhané.

Ako sa to počíta?

Pri určovaní výšky exekúcie na mzdu sa postupuje približne takto:

Ak zvyšok čistej mzdy zamestnanca presahuje 376,43 eura (140 % životného minima), suma prevyšujúca túto hranicu najviac o 300% nepostihnuteľnej sumy (tzn. 1129,29 eura) sa rozdelí na tretiny. Ak je rozdiel vyšší ako 300%, zo mzdy zrazí bez obmedzenia a na suma 1129,29 sa rozdelí na tretiny.

Exekútor môže na vymáhanie pohľadávky zraziť jednu tretinu v prípade bežnej pohľadávky, dve tretiny, ak ide o prednostnú pohľadávku.

Prednostné a neprednostné pohľadávky

Medzi prednostné pohľadávky patrí napríklad dlh na výživnom, náhrada škody spôsobená ublížením na zdraví, dlhy na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení. Neprednostné pohľadávky sú všetky zostávajúce, napríklad dlhy z neuhradených faktúr za vodu, elektrinu, mobilné služby, nájom, jazdu načierno a pod. 

Čo môžem urobiť, ak chcem nižšie zrážky?

Môžete sa na nich skúsiť dohodnúť s veriteľom. Ak sa to podarí, je potrebné o dohode informovať exekútora a ten upovedomí zamestnávateľa, aby vám zrážal mesačne sumu iba v tej výške, na akej ste sa s veriteľom dohodli. O to, že by vám strhávali vyššiu sumu, než stanovuje zákon, nemusíte mať strach. 

Dá sa nejako zbaviť exekúcie na mzdu ešte pred splatením dlhu?

Môžete sa skúsiť dohovoriť s exekútorom na inej forme splácania, napríklad na splátkovom kalendári. Ten však nie je zákonným spôsobom vykonania exekúcie a záleží teda iba na ochote exekútora.

Kedy sa exekúcia na mzdu končí?

Obvykle vo chvíli, keď exekútor získa pomocou zrážok zo mzdy sumu uvedenú v exekučnom príkaze, teda keď je uhradený celý dlh vrátane príslušenstva. Ak sa s exekútorom dohodnete na inej forme úhrady, ako je uvedené vyššie, exekúcia na mzdu je ukončená tiež. Rovnako aj v prípade, ak dlžník dva roky mzdu nedostáva vôbec alebo ju počas troch rokov nepoberá v takej výške, aby z nej mohli byť zrážané sumy podľa zákona.

Čo je dobré urobiť po skončení exekúcie?

Dlžník figuruje aj po skončení exekúcie v registri exekúcií a je na exekútorovi, aby ho po splatení dlhu vymazal. To je dobré si približne po 15 dňoch od ukončenia exekúcie skontrolovať v Centrálnej evidencii exekúcií. Záznam o exekúcii by sa už nemal vo výpise objaviť. Aby sa v ňom po čase neobjavil znova, plaťte svoje záväzky včas a neberte si úvery, ak hrozí, že ich nebudete môcť splatiť.

Porovnajte si mzdu na Platy.sk a zistite, ako ste na tom s odmenou v porovnaní s ľuďmi v rovnakom odbore.


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat