logo

Daňové priznanie za rok 2020: Pozrite si, na čom všetkom viete ušetriť peniaze

11.3.2021

cover image

Obdobie daňových priznaní môže slúžiť ako dobrý čas na kontrolu stavu financií. Viete si napríklad overiť, či nemáte nárok na niektoré z daňových zvýhodnení, ktoré štát ponúka. Pozrite sa spolu s nami, na najnovšie pravidlá v nezdaniteľných častiach základu dane a daňových bonusoch.


Máte prehľad o všetkých odpočítateľných položkách, ktoré si môžete uplatniť vo svojom daňovom priznaní? Vyznáte sa v daňových bonusoch? Pripravili sme pre vás prehľad toho najpodstatnejšieho, čo potrebujete vedieť.

V tomto článku si prečítate:

  • čo je to nezdaniteľná časť základu dane a čo je to daňový bonus, 
  • v akej výške sú nezdaniteľné sumy základu dane v tomto roku a na čo je možné si ich uplatniť, 
  • na aké daňové bonusy si môžete nárokovať.

Nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus

Nezdaniteľná časť základu dane je tá časť, ktorá sa, ako vyplýva už aj z názvu, nezdaňuje. Ide o daňové zvýhodnenie, o ktoré si môžete pri splnení podmienok znížiť základ dane, teda aj výslednú sumu dane z príjmov. V súčasnosti je možné uplatniť si nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka samotného, na manželku alebo manžela, na príspevky do tretieho piliera a poslednýkrát za rok 2020 aj na pobyt v kúpeľoch. Odpočítateľné položky si môže uplatniť fyzická osoba, ktorá má aktívne príjmy zo zamestnania alebo z podnikania.

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie, ktoré sa odpočítava z výslednej sumy dane z príjmu. Daňovník si tak zníži sumu dane. Daňový bonus môžete pri splnení podmienok získať na dieťa a na zaplatené úroky hypotéky.

Nezdaniteľná suma na daňovníka

Hlavná odpočítateľná položka, o ktorú si ako zamestnanec alebo živnostník môžete znížiť základ dane, je nezdaniteľná časť na daňovníka. Výška tejto sumy je odvodená od platného životného minima na rok 2020, pričom ide o jeho 21-násobok. Pre daňové priznanie za minulý rok tak táto suma vychádza 4 414,20 eur. Pre rok 2021 pôjde o sumu 4 511,43 eur.

Túto sumu si môžete uplatniť, ak je váš základ dane pre rok 2020 rovný alebo nižší ako 19 506,56 eur. V roku 2021 to je 19 936,22 eur. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môžete v prípade, že ste zamestnancom, uplatňovať aj mesačne. V prípade, že podnikáte, uplatníte si ju raz ročne v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Ak je váš základ dane pre rok 2020 vyšší ako 19 506,56 eur, vypočíta sa nezdaniteľná časť základu dane ako rozdiel medzi sumou 9 290,84 eura a jednej štvrtiny základu dane. V roku 2021 ide o rozdiel medzi sumou 9 495,49 eur a jednou štvrtinou základu dane.

Príklad: Ak je váš základ dane za minulý rok 22 421,56 eur. Jedna štvrtina z tohto základu je 5 605,39. Nezdaniteľná časť základu dane tak bude rozdiel medzi 9 290,84 a 5 605,39, čiže 3 685,45 eura.

Nárok na uplatnenie tejto odpočítateľnej položky nemáte, ak ste boli na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, poprípade dostávate výsluhový dôchodok.

Nezdaniteľná suma na manželku alebo manžela

Medzi odpočítateľné položky zo základu dane patrí aj nezdaniteľná časť na manželku (manžela). Máte na ňu nárok, ak sa vaša manželka (manžel) starala o maloleté dieťa žijúce s vami v domácnosti, poberala peňažný príspevok na opatrovanie, bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo je evidovaná ako občan so zdravotným postihnutím. Túto odpočítateľnú položku si môžete nárokovať za každý mesiac, v ktorom boli splnené podmienky. Pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane je tiež potrebné, aby manželka s vami žila v spoločnej domácnosti.

Najčastejšie sa táto nezdaniteľná časť využíva v prípade, že je manželka na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Za minulý rok, v prípade, že vaša manželka nemala žiadny vlastný príjem a spĺňate podmienky celých dvanásť mesiacov, si môžete zo základu dane odpočítať sumu 4 035,84 eur. Váš základ dane však nesmie presiahnuť 37 163,36 eur. Ak vaša manželka mala počas tohto obdobia príjem, odpočítate ho zo spomínanej sumy 4 035,84 eur.

Do príjmu manželky rátate akýkoľvek príjem okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátnych sociálnych dávok a študentského štipendia. Príjem manželky sa však zníži o zaplatené poistné a príspevky, ktoré odviedla v prislúchajúcom roku.

Zníženie základu dane na III. pilier a na kúpele

V prípade, že odvádzate príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, tzv. tretí pilier, môžete si nezdaniteľnú časť základu dane odpočítať tiež. Pre rok 2020 ide o sumu do maximálnej výšky 180 eur.

Poslednou odpočítateľnou položkou od základu dane je príspevok na kúpeľnú starostlivosť. Je ho možné uplatniť už len za minulý rok, keďže je príspevok od roku 2021 zrušený. Nezdaniteľnú časť si môžete nárokovať, ak bol aspoň jeden deň kúpeľnej starostlivosti v roku 2020, a to v maximálnej sume 50 eur. Okrem toho si môžete né túto nezdaniteľnú časť uplatniť aj na manželku (manžela) alebo dieťa, tiež do výšky 50 eur na každého z nich, no je možné túto nezdaniteľnú časť uplatniť iba raz.

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus na dieťa si môžete uplatniť ako zamestnanec aj ako SZČO, pričom ako zamestnanec si ho viete uplatňovať aj mesačne. Pre daňový bonus na dieťa bola koncom minulého roka schválená novela, ktorá začne platiť 1. júla 2021. Vďaka nej sa zvýši suma daňového bonusu pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, a to z 23,22 eur mesačne na 39,47 eur mesačne.

Pre uplatnenie daňového bonusu potrebujete dosahovať ročné zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Tá je pre rok 2021 určená vo výške 623 eur, minulý rok to bolo 580 eur. Ak ste teda za minulý rok dosiahli príjem aspoň vo výške 3 480 eur, máte nárok na daňový bonus na dieťa. Ten si môžete uplatniť na dieťa od mesiaca jeho narodenia, až po mesiac, keď dieťa dosiahne 25 rokov a stále sa pripravuje na budúce povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Pre dieťa do 6 rokov ide za rok 2020 o sumu vo výške 272,64 eur a nad 6 rokov je to spolu 545,28 eur. Nárok na uplatnenie daňového bonusu vzniká iba jednému z rodičov.

Pre účely bonusu na dieťa sa do výšky zdaniteľných príjmov započítavajú za minulý rok aj príspevky poskytnuté v rámci tzv. Prvej pomoci a Prvej pomoci plus, dotácie pre ľudí pracujúcich v kultúre a tiež pandemické nemocenské a pandemické ošetrovné. Tieto príjmy si nepočítate do dane z príjmov, no môžete ich počítať v prípade, že nedosahujete potrebnú hranicu pre účely bonusu.

Daňový bonus na zaplatené úroky hypotéky

Ak máte podpísaný hypotekárny úver a spĺňate potrebné podmienky, môžete si uplatniť aj daňový bonus na zaplatené úroky. Za rok 2020 vám štát vráti 50 % zo zaplatených úrokov do maximálnej sumy úveru 50 tisíc, najviac však do výšky 400 eur za rok.

Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť maximálne päť po sebe nasledujúcich rokov od začiatku úročenia, pričom je potrebné, aby ste boli hlavným dlžníkom úveru, a váš priemerný hrubý príjem pre rok 2020 nepresiahol sumu 1 419,60 eur. K ďalším podmienkam patrí, že ste ku dňu podania žiadosti o úver mali v rozmedzí od 18 do 35 rokov a zmluvu o úvere ste uzavreli po 31. decembri 2017. Tento daňový bonus si raz ročne môžu uplatniť zamestnanci aj podnikatelia.


Mojmíra Némethová

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat