logo

Benchmarkovanie miezd je kľúčom k správnej mzdovej politike firmy. Tu sú základné pojmy a princípy, ktoré sa pri ňom používajú

cover image

Benchmarkovanie miezd je metóda, ktorá slúži na porovnávanie odmien zamestnancov firmy s priemernými alebo typickými odmenami na trhu práce pre rovnaké alebo podobné pozície. Cieľom benchmarkovania je zabezpečiť, aby bola platová politika firmy konkurencieschopná na trhu, ale zároveň spravodlivá a motivujúca pre súčasných zamestnancov. Ako pri benchmarkovaní postupovať?

Začať u seba

Jedným z prvých krokov pri benchmarkovaní miezd je definovať si internú platovú štruktúru, ktorá slúži na rozdelenie pozícií podľa ich náročnosti, zodpovednosti a prínosu pre organizáciu. Každá pozícia má potom určený rozsah miezd, ktorý udáva jej minimálnu, strednú a maximálnu hodnotu. Stredná hodnota alebo midpoint je obvykle považovaná za optimálnu mzdu pre plne kvalifikovaného a skúseného zamestnanca na danej pozícii. Všeobecne platí, že čím je práca na pozícii náročnejšia a čím vyššie sú požiadavky na kompetencie, tým vyšší je midpoint pre danú pozíciu. Naopak, čím je práca menej náročná a požiadavky nižšie, tým je nižší aj midpoint pre danú pozíciu.

Čo ukazuje Compa-ratio?

Termín Compa-ratio znie trochu učene, ale označuje celkom jednoduchú vec: je to pomer medzi skutočným platom zamestnanca a midpointom jeho pozície. Táto veličina nám hovorí, ako blízko alebo ako ďaleko je mzda zamestnanca od cieľovej mzdy jeho pozície. Obvykle sa vyjadruje ako percento alebo desatinné číslo.

Napríklad:

  • Compa-ratio = 1 alebo 100 % znamená, že zamestnanec dostáva presne midpoint na svojej pozícii.
  • Compa-ratio < 1 alebo < 100 % znamená, že zamestnanec dostáva menej ako midpoint na svojej pozícii.
  • Compa-ratio > 1 alebo > 100 % znamená, že zamestnanec dostáva viac ako midpoint na svojej pozícii.

Compa-ratio pomáha hodnotiť, ako dobre sa darí držať internú platovú politiku firmy. Môžeme ho vypočítať pre jednotlivých zamestnancov, skupiny zamestnancov (napr. oddelenia, tímy, funkcie) alebo celú organizáciu.


Pozor na zelený a červený kruh

Zelený kruh alebo „green circle rate“ označuje situáciu, keď je odmena zamestnanca nižšia ako minimálna hranica jeho mzdového zaradenia. Červený kruh alebo „red circle rate“ je, naopak, stav, keď odmena zamestnanca prevyšuje maximálnu hranicu jeho mzdového zaradenia. Tieto situácie, ktoré môžu nastať z rôznych dôvodov, napríklad kvôli zmenám v organizácii firmy, v kvalifikácii zamestnanca, zvláštnym dohodám atď., vyžadujú individuálne prehodnotenie mzdy zamestnanca a nájdenie vhodného riešenia.

Odmeňovanie zamestnancov - zelený a červený kruh

Sú vaše mzdy konkurencieschopné?

Druhým nenahraditeľným zdrojom informácií pri benchmarkovaní miezd sú dáta z trhu práce. Tie je možné získať napríklad vďaka Platovému nástroju Platy.sk. Jedným z najdôležitejších ukazovateľov je medián, ktorý udáva strednú hodnotu miezd pre rovnakú alebo podobnú pozíciu na trhu, teda rozdeľuje mzdy na dve polovice: polovica miezd na trhu je nižšia a polovica vyššia ako medián. Okrem mediánu sa často používajú aj ďalšie pásma, ako sú kvartily či decily alebo maximá a minimá, ktoré nám ukazujú rozptyl miezd na trhu.

Akú stratégiu voči trhu zvoliť?

Pri benchmarkovaní miezd je potrebné sa rozhodnúť, akú stratégiu zaujať voči trhu. Môžeme dávať zamestnancom vyššie odmeny ako je medián, nižšie alebo rovnaké. Každá z týchto stratégií má svoje výhody a svoje riziká.

  1. Dávať vyššie odmeny znamená, že naše mzdy sú vyššie ako medián, prípadne iné štatistické údaje trhu práce. Táto stratégia nám môže pomôcť prilákať a udržať talentovaných a kvalifikovaných zamestnancov a tiež posilniť našu reputáciu zamestnávateľa. Na druhej strane, dávať vyššie mzdy, než ponúka trh, má aj svoje nevýhody, ako sú vyššie náklady na mzdy, nižšia ziskovosť, možné problémy s internou spravodlivosťou a vnímaním platov alebo potenciálny nesúlad medzi platom a výkonom alebo kvalitou práce.
  2. Dávať nižšie odmeny, než je na trhu bežné, má tiež svoje výhody a riziká. Táto stratégia znižuje náklady na mzdy a zvyšuje ziskovosť a môže podnecovať zamestnancov k vyššiemu výkonu, keď sa snažia dostať do lepšej platovej triedy. Avšak platiť menej, než je na trhu bežné, má aj svoje riziká, ako sú ťažkosti s náborom a retenciou zamestnancov, nižšia spokojnosť a lojalita zamestnancov, vyššia fluktuácia alebo nižšia reputácia zamestnávateľa.
  3. Dávať odmeny, aké zodpovedajú trhu, môže pomôcť udržať rovnováhu medzi konkurencieschopnosťou, spravodlivosťou a finančnou udržateľnosťou platovej politiky firmy. Zároveň to umožňuje lepšie reagovať na zmeny trhu a pružnejšie upravovať mzdy podľa potrieb organizácie a zamestnancov. Medzi nevýhody tejto stratégie patria možné problémy s odlíšením sa od konkurencie, pokiaľ ide o ponúkané odmeny, nedostatok stimulov k nadštandardnému výkonu zamestnancov a nutnosť pravidelného sledovania a aktualizácie dát o mzdách. To pre vás však vďaka službám Platy.sk nebude problém.

S kým sa porovnávať?

Pokiaľ ide o výber stratégie voči trhu, je tiež potrebné vedieť, s kým sa firma so svojimi mzdami porovnáva. Pretože hoci 75 až 80 % spoločností cieli na medián trhu, v rámci zverejnených výsledkov sa mzdy výrazne líšia. Je to preto, lebo každá spoločnosť definuje trh inak; jedna firma používa ako kritérium veľké spoločnosti, kde môžu byť mzdy vyššie, ďalšie berú do úvahy aj menšie spoločnosti, kde bývajú, naopak, mzdy nižšie. Výhodou Platového nástroja Platy.sk je, že disponuje dátami od veľkých korporácií cez stredné až po malé firmy. Vďaka tomu vie poskytnúť obrázok, ktorý sa maximálne blíži skutočnému a objektívnemu rozloženiu miezd v rámci pracovného trhu.


Platy.sk - Mzdy zodpovedajú trhu

Nutnosť neustálej „kalibrácie“

Benchmarkovanie miezd nie je jednorazový proces, ale aktivita, ktorá vyžaduje pravidelné sledovanie trhu a aktualizáciu dát firmy o mzdách. Politika odmeňovania je dynamický proces a mení sa pod vplyvom rôznych faktorov, ako sú ekonomické podmienky, ponuka a dopyt po pracovných silách alebo zmeny v legislatíve. Tieto faktory ovplyvňujú medián a ďalšie štatistické údaje. Pokiaľ sa nebudú mzdy vo firme pravidelne prehodnocovať voči trhu, hrozí, že nebude konkurencieschopná alebo v odmeňovaní svojich ľudí dostatočne spravodlivá. Preto je dôležité vykonávať platové prieskumy pravidelne. V tom vám budú Platy.sk neoceniteľným pomocníkom.


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat