logo

Aké finančné výhody prináša manželstvo?

13.2.2020

cover image

Uzatvorenie manželstva nemusí byť len romantickým prejavom lásky, pre pragmatikov môže znamenať zväzok, ktorý sa za určitých okolností vyplatí aj finančne. Aké výhody ako manželia môžete pocítiť vo svojej peňaženke?


Vstúpiť do manželstva alebo “žiť na divoko” je dilema mnohých párov. Ak sa v takomto prípade rozhodujete čisto racionálne, môžu vás presvedčiť finančné výhody, ktoré získate s titulom manžel/manželka. Pripravili sme pre vás prehľad, v ktorom sa dočítate:

 • aké sú pravidlá uplatňovania daňového bonusu na manželku/manžela, 
 • čo znamená bezpodielové vlastníctvo a vzájomná vyživovacia povinnosť manželov, 
 • ako je to s dedičstvom a vdovským/vdoveckým dôchodkom, 
 • aké sú podmienky na získanie mladomanželskej pôžičky.Daňový bonus na manžela/manželku

V manželstve môžete za určitých podmienok ušetriť na dani z príjmu až 772,51 €. V prípade, že je jeden z manželov bez aktívneho príjmu alebo za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zarobil len veľmi málo, môže si ten druhý vo svojom daňovom priznaní uplatniť tzv. nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela).

Tá je pre rok 2020 vo výške 4065,84 €, v daňovom priznaní za rok 2019 si však môžete zo základu dane odpočítať o kúsok menej - 3937,35 €. Aké sú pravidlá?

V prípade, ak ako daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahnete základ dane rovnaký alebo nižší ako 176,8-násobok životného minima (teda za rok 2019 zarobíte 36 256,37 € a menej) a vaša manželka či váš manžel:

 • nemá vlastný príjem - môžete si od základu dane odpočítať 19,2-násobok platného životného minima (teda 3937,35 €), 
 • má vlastný príjem, ktorý je nižší ako 19,2-násobok životného minima - môžete si od základu dane odpočítať sumu, ktorá je rozdielom 19,2-násobku životného minima a príjmu manžela/manželky (teda 3937,35 € - príjem manžela/manželky).

Ak počas zdaňovacieho obdobia zarobíte viac ako je 176,8-násobok životného minima, rovnako si môžete uplatniť daňový bonus za manžela/manželku, no vypočíta sa inak a jeho suma bude nižšia. Ak teda manželka či manžel:

 • nemá vlastný príjem - suma vašej odpočítateľnej položky sa vypočíta ako rozdiel medzi 63,4-násobkom životného minima a ¼ základu vašej dane
 • má vlastný príjem - vaša nezdaniteľná časť základu dane bude suma, ktorú vypočítate ako rozdiel 63,4-násobku životného minima a ¼ základu vašej dane, ktorá bude ešte znížená o príjem vašej manželky/vášho manžela.


Čo je a čo nie je vlastný príjem manžela/manželky pri posudzovaní tohto daňového bonusu?

Za vlastný príjem sa považuje:

 • vlastný príjem, ktorý je znížený o povinné poistné a príspevky, 
 • dôchodok - invalidný, starobný, 
 • nemocenská dávka - materské, ošetrovné, 
 • dávka v nezamestnanosti, v hmotnej núdzi a sociálna dávky, 
 • peňažný príspevok.

Vlastný príjem nie je:

 • štátna sociálna dávka - rodičovský príspevok, prídavky na dieťa a príplatky, vianočný príspevok pre dôchodcov, 
 • štipendium, 
 • daňový bonus, 
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.


Rovnaká životná úroveň

Vzájomná vyživovacia povinnosť vzniká momentom uzatvorenia manželstva a jej podstatou je dosiahnutie a zachovanie rovnakej životnej úrovne pre oboch manželov. Napríklad v situácii, keď jeden z manželov zarába menej, je na rodičovskej dovolenke alebo je nezamestnaný, mu musí jeho či jej polovička zabezpečiť rovnaký životný štandard.

V prípade, že manželia nezdieľajú jednu domácnosť, ich manželstvo stále trvá a jeden z nich má nižšiu životnú úroveň, môže požiadať súd o dosiahnutie spravodlivej rovnosti – môže mu byť teda prisúdené výživné. Spravodlivá rovnosť neznamená, že obaja z manželov musia mať matematicky presnú polovicu príjmu. Súd ju dosahuje posúdením možností oboch manželov vzhľadom na opodstatnené osobné výdavky.


Bezpodielové spoluvlastníctvo

Všetok majetok, ktorý pár nadobudne počas trvania manželstva, je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva, obaja teda vlastnia majetok rovnako - teoreticky na presné polovice, no prakticky bez podielu. V prípade rozvodu tak majú obaja manželia nárok na presnú polovicu ich spoločne nadobudnutého majetku.

Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.


Dedičstvo a dôchodok

V prípade úmrtia jedného z manželov automaticky dedí majetok pozostalá manželka či manžel spoločne so svojimi deťmi rovnakým dielom. V prípade partnerov, ktorí nie sú zosobášení, je jedinou možnosťou, ako môžu navzájom po sebe dediť, oficiálne spísaný závet u notára.

Po smrti manžela či manželky má navyše pozostalá žena či muž nárok na vdovecký a vdovský dôchodok v prípadoch, ak zosnulý partner:

 • v čase smrti poberal starobný či invalidný dôchodok, 
 • splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia, 
 • alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu či choroby z povolania.
Vdovský a vdovecký dôchodok sa poberá počas jedného roka od smrti manžela či manželky. Avšak v situácii, ak sa pozostalý stará o nezaopatrené dieťa, je invalidný (viac ako 70 % zníženie schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť), vychoval tri deti (alebo 2 a má najmenej 52 rokov) alebo je v dôchodkovom veku, nárok na vyplácanie vdovského a vdoveckého dôchodku trvá aj naďalej. Suma je štandardne vo výške 60 % zo sumy dôchodku, na ktorý mal nárok zosnulý, no posudzuje sa vždy individuálne.

Výhody mladomanželskej pôžičky

Mladomanželské pôžičky sa od 90. rokov minulého storočia vrátili späť do praxe 1. júla 2019, pričom od 1. januára 2020 sa pravidlá na ich využívanie ešte upravovali. V súčasnej podobe môžu mladomanželia o pôžičku požiadať, ak majú obaja menej ako 35 rokov, manželstvo uzavreli najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti (teda 3 roky) a ich čistý príjem dokopy neprevyšuje 5-násobok životného minima (1784,2 €).

Peniaze na mladomanželské pôžičky poskytuje Štátny fond rozvoja bývania a využiť ich môžete na výstavbu či kúpu domu alebo bytu či stavebné úpravy. V prípade kúpy a výstavby môžete požiadať maximálne o 75 % z ceny nehnuteľnosti, najviac 75 000 € a pri stavebných úpravách môžete dostať maximálne 30 000 €.

Výhodami takejto pôžičky sú najmä nízke úroky v porovnaní s klasickými spotrebnými úvermi (1 % pre časť úveru do 15 000 a 2 % pre časť úveru nad 15 000 €). Manželia tiež môžu pri narodení dieťaťa požiadať o odpísanie 2000 € z istiny úveru a takto môžu urobiť až pri troch deťoch - dokopy im tak fond môže z dlhu odpustiť až 6 000 €. 
© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat