Prihlasovacie meno: Heslo: zabudnuté heslo

Metodika prieskumu platov PayLab

Čo je PayLab
 
Firemný modul prieskumu platov Platy.sk - PayLab - je služba, ktorá umožní podrobne zanalyzovať plat podľa pozícií a to z viacerých uhlov pohľadov: vplyv regiónu, pohlavia, dosiahnutého vzdelania, praxi na pozícii, veľkosti spoločnosti, vlastníctva spoločnosti a oblasti pôsobenia spoločnosti.

Autorom služby PayLab je spoločnosť Profesia, spol. s r.o., ktorá v auguste 2007 predstavila novú službu Platy.sk (vtedy pod názvom Merces). Ide o prieskum platov, ktorého cieľom je priniesť uchádzačom o prácu a zamestnancom aktuálne informácie o výške platov na Slovensku podľa pozícií.


Komu je PayLab určený

Podrobná analýza platov a benefitov, ktoré sú poskytované na jednotlivých pozíciách, je určená ľuďom, ktorí sa profesionálne venujú odmeňovaniu. Sú nimi predovšetkým personalisti a stredný či vyšší manažment. Informácie o platoch a poskytovaných benefitoch podľa pozícii sú dôležité pre všetkých riadiacich zamestnancov, ktorým záleží na spravodlivom odmeňovaní svojich zamestnancov.

Údaje o priemerných zárobkoch na jednotlivých pracovných pozíciách a najčastejších zamestnaneckých výhodách na Slovensku z prieskumu Platy.sk je možné využiť pri nastavení mzdového systému v spoločnosti.  


Vstupné údaje pre PayLab

Analýza platov PayLab vychádza z údajov internetového platového prieskumu Platy.sk. Prieskum Platy.sk sa hneď po jeho vstupe na internet stal veľmi úspešný, o čom hovorí vysoký počet zapojených respondentov, ktorí každý deň prispievajú do databázy údajov. Takto získaná databáza tvorí základ pre vstupné údaje služby PayLab, obsahuje údaje od vyše 100 000 respondentov, ktorí pracujú vo viac ako 20 000 spoločnostiach a ich prevádzkach na Slovensku.

Jeden vyplnený dotazník z prieskumu platov Platy.sk je vo vzorke jeden rok. Do vyplnených dotazníkov sa nikdy nezasahuje.


Výstupné údaje v PayLab

Pred samotnými výpočtami sa vzorka údajov "očisťuje". Ako prvé sa odfiltrujú chyby, čiže úplne nezmyselné údaje (napríklad záporné čísla, extrémne hodnoty ako napríklad plat 1 €/mesiac apod.). Následne sa zabráni tomu, aby bola vzorka ovplyvnená extrémnymi hodnotami, na čo slúži štatistická metóda založená na kvartiloch.

Po takomto očistení vzorky vstupných údajov sa realizujú štandardné výpočty. Ku každej pozícii uvádzame hodnoty o mesačnom plate:

 • 1. decil: desatina zamestnancov zarába menej ako uvedená hodnota.
 • 1. kvartil: štvrtina zamestnancov zarába menej ako uvedená hodnota.
 • Medián: polovica zamestnancov zarába menej ako uvedená hodnota.
 • 3. kvartil: štvrtina zamestnancov zarába viac ako uvedená hodnota.
 • 9. decil: desatina zamestnancov zarába viac ako uvedená hodnota.

Minimálny počet respondentov pre zverejnenie údajov je 10. 

Do mesačnej mzdy je započítaný aj 13. plat a ostatné finančné odmeny získané počas roka. Z tohto dôvodu vyčísľujeme aj medián 13. platu a finančných odmien a podiel zamestnancov, ktorí tieto finančné benefity dostávajú.

Okrem finančných zamestnaneckých výhod uvádza PayLab aj nefinančné benefity. Frekvenciu ich poskytovania ukazuje prehľadný graf. 

Výstupy PayLab obsahujú aj prehľadne zobrazenú štruktúru respondentov, ktorí sú zahrnutí vo vzorke, podľa analyzovaného kritéria.

Ku každej pozícii prieskum poskytuje podrobnú analýzu platu podľa základných kritérií, ktoré vplývajú na výšku mzdy:

 • prax na pozícii,
 • vzdelanie,
 • pohlavie,
 • lokalita, v ktorej je práca vykonávaná,
 • veľkosť spoločnosti,
 • vlastníctvo spoločnosti.


Určenie referenčnej vzorky 

Užívateľ PayLab v prvom kroku definuje pozíciu, na ktorej ho výška platu zaujíma. Čím viac údajov o spoločnosti vyplní (miesto výkonu práce, veľkosť a vlastníctvo spoločnosti, oblasť pôsobenia spoločnosti), tým adresnejšie budú výsledky o plate a benefitoch na pozícii.

V situácii, keď pri zadaných údajoch databáza obsahuje menej ako desať respondentov, pristupuje sa k rozšíreniu vzorky. Napríklad pri nedostatku údajov za okres Rožňava sa vzorka rozšíri na Košický kraj. Keď je aj v tomto prípade vo vzorke málo údajov, zverejní sa výsledok za celú Slovenskú republiku. Podobný prístup sa volí pri kritériu oblasť pôsobenia spoločnosti, kedy v prípade nedostatku údajov za oblasť sa pristupuje k rozšíreniu vzorky na nadoblasť pôsobenia spoločnosti.

Keď sú vyplnené všetky kritéria, ale takto definovaná vzorka má málo údajov pre zverejnenie štatistík, pristupuje sa k úprave vzorky. Ako prvé sa eliminuje kritérium vlastníctva spoločnosti. Ak ani takto upravená vzorka neposkytuje dostatok vstupných údajov, vypúšťa sa kritérium veľkosť spoločnosti. Ak je aj v tomto prípade málo údajov pre relevantné údaje, eliminujeme vplyv kritéria oblasť pôsobenia spoločnosti. Najdôležitejšie kritérium pre určenie referenčnej vzorky po samotnej pracovnej pozícií je miesto výkonu práce.